Alat na grile

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµnou súèas»ou mnohých poµských a nielen poµských jedál. Mô¾u by» napísané prakticky z nejakej zeleniny, zmie¹ané s cudzincami v pohodlných èastiach a len okorenené. Niet divu, ¾e si nemô¾eme predstavi» denné druhé jedlo bez chutného ¹alátu, ktorý nielen obohacuje chu» tradièného mäsa so zemiakmi, ale je tu aj veµká veµká vitamínová bomba potrebná na podporu vá¹ho tela v správnej forme.

Domáce ¹alátyHotové ¹aláty mo¾no získa» v podnikoch, esteticky vlo¾i» do plastových nádob a dokonale ochuti». V moci prípadov, v¹ak, self-made ¹aláty o¹ípaných chutné, a dobré zaobchádzanie je potreba mletie v¹etku zeleninu na strúhadlo, alebo znièi» ich drvenie. Jedná sa o domáce elektrické drvièe zeleniny v ka¾dom dome. Toto krátke zariadenie, veµkos» kanvice alebo hrnca, sa urèite vojde do kuchyne. Dodáva sa s vhodnou nádobou, na ktorú sa úplne nalepí o¹úpaná zelenina, prípadne sa narezie na men¹ie kúsky. Dobrý drviè by v¹ak mal zvládnu» aj celý zeler alebo èervená repa.

Elektrický drtiè zeleninyTakýto drviè je prípravou na to, ako urobi» lahodný aromatický ¹alát za pár okamihov. Staèí, ak vlo¾íme mrkvu, cibuµu, kapustu alebo akúkoµvek inú zeleninu do kombinácie, ktorú veµmi uprednostòujeme, a zapneme prístroj a po niekoµkých minútach mô¾eme prideli» celú nádobu s jemne nasekanou zeleninou. A to v¹etko bez toho, aby ste si narezali prsty a nechty na strúhadle, alebo striekali rastlinný extrakt po celej kuchyni - esteticky, rýchlo a presne. Takýto drviè urèite prispeje ku ka¾dej domácnosti, ktorá sníva, ¾e jej rodina bude jes» èerstvé ¹aláty s apetítom, a ktorý nie je vybraný ka¾dý deò s mo¾nos»ou mletia zeleniny na ¹alát na strúhadle. Je to nástroj, ktorý ¹etrí vá¹ èas, a povzbudzuje vás k jedlu viac surovej, èerstvo nasekanej zeleniny!