Bezdrotova pokladoa

Povinnos» pou¾íva» pokladnicu je veµmi cenovo dostupná, a preto ná¹ sprievodca urèite zaujme veµkú skupinu podnikateµov. Pri výbere pokladnice by ste mali pristupova» s veµkou opatrnos»ou, prièom dbajte na dôle¾ité parametre pokladne a ich typy. Bohu¾iaµ je to aktuálna zrejmé téma. Pokladnica by sa vo v¹eobecnosti mala vybera» pre konkrétny typ obchodnej èinnosti. Pokladòa, ktorú si vybra»?

Hlavným kritériom dobrého výberu pokladníc je typ vykonávanej obchodnej kampane, pre ktorú je nákup jedla nevyhnutným. Fiskálne zariadenia mô¾eme rozdeli» na: registraèné pokladne, medzi ktoré patria:

jednokomorové pokladne - sú veµkou skupinou pokladníc dostupných na trhu. Takéto pokladne v najmodernej¹ej linke, ktoré nie sú dôvodom pre danú oblas», majú tendenciu by» kompatibilné s následnými zariadeniami, medzi inými s meradlom, èítaèkou èiarových kódov alebo poèítaèom. Mô¾ete si tie¾ kúpi» pravidelnú daòovú pokladòu, ktorá nemá ¾iadne trvalé vybavenie. Neexistuje takmer ¾iaden, kto pripojí externé zariadenia k pokladnici, aj keï existuje takáto príle¾itos»;

registraèné pokladne - najdôle¾itej¹ím bodom tohto spôsobu pokladnice je ich mobilita. Sú vybavené batériou, stabilizáciou rolí papiera, ktorá má ochranu proti pohybu valèekov v priebehu prenosu pokladne z pripojenia k významu. Dôle¾itým technickým faktorom prenosných pokladníc je to, ¾e sú mimoriadne odolné pri nízkych podmienkach prostredia alebo extrémne veµké alebo veµmi jednoduché teploty a bohat¹ia vlhkos» vzduchu. Klávesnica takýchto pokladníc je zvyèajne zhutnená zo silikónu alebo gumy, èo znamená, ¾e nie je ¾iadna mo¾nos» zaplavenia vnútorných systémov, ktoré hµadajú v takej pokladnici;

systémové pokladnice - je súèasná kategória pokladne urèená pre ¹iroké maloobchodné predajne. Sú schopní spolupracova» pri výstavbe s poèítaèom aj zo zahranièných pokladníc. Sú tie¾ kompatibilné s inými zariadeniami, ktoré prichádzajú s cieµom zvý¹i» spokojnos» spotrebiteµov, vrátane hmotnosti a èítaèky èiarových kódov. A oni sú schopní oddeli» peòa¾né zásuvky, ktoré vïaka na¹im mnohých prepá¾kami vás & nbsp a umo¾òujúci, aby usporiada» ten istý zákon tie¾ umo¾òuje prijatie a zarábaní peòazí.

poèítaèové pokladne - najnov¹ie pokladnice, ktoré sú kombináciou poèítaèa s fiskálnou tlaèiaròou vybavenej monitorom.