C vedska prekladateuka pracuje

Práca prekladateµa ide do konca nároèných profesií. Vy¾aduje si to predov¹etkým uèenie sa s vysokým jazykom a okrem toho mnohé kontexty plynúce z jeho triedy a histórie. Mo¾no teda filológia patrí k niektorým z najobµúbenej¹ích fakúlt humanitných vied, ale skutoène si vy¾adujú a prísnu myseµ. Tlmoèník musí da» my¹lienku, ktorá sa narodila nad odosielateµom, èo najvernej¹ie so slovami iného jazyka. Èo sú prekladatelia na dennej báze?

Drivelan Ultra

Písomné a ústne preklady

Väè¹ina prekladateµov pracuje buï samostatne, alebo prostredníctvom prekladateµskej agentúry, ktorá sprostredkúva medzi klientmi a prekladateµmi. Dve dôle¾ité kritériá, cez ktoré sa vytvára rozdelenie prekladov, sú písomné a ústne preklady. Prvý z nich je urèite populárnej¹í a vy¾aduje od prekladateµa vysokú presnos» slova. V úspechu èlánkov s individuálnym charakterom, ako sú vysoko ¹pecializované dokumenty, musí ma» prekladateµ vhodný rozsah slov z konkrétneho odboru. V tomto opatrení musí ma» prekladateµ daný priemysel, aby mohol preklada» texty z konkrétnej oblasti. K najdostupnej¹ím ¹pecializáciám patria aj oblasti financií, ekonómie alebo IT.

Zmeny v interpretácii predstavujú akúsi výzvu nielen pre prekladateµov. Po prvé, tento typ prekladu vy¾aduje silu pre stres, okam¾ité reakcie a schopnos» hovori» a poèúva» súèasne. Vzhµadom na preká¾ku týchto aktivít, akceptovanie ústneho prekladu v Krakove, stojí za to si vybra» osobu s veµkou kompetenciou alebo spoloènos» zaoberajúcu sa urèitou reputáciou predaja prekladov.