Modnych navrharov londyn

Táto sobota sa uskutoènila demon¹trácia najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµký poèet divákov, ktorí chceli vidie», èo dizajnéri urobili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi publikom sme mohli vidie» aj

Modna show

V sobotu bola uvedená najnov¹ia zbierka miestneho výrobcu odevov. Akcia prilákala veµký poèet divákov, aký chcel vidie», èo návrhári pripravili pre viazanie sezóny. Medzi publikom by sme mohli dokonca identifikova» niekoµko