Cennik magnetickych filtrov

Magnetický filter je èasto urèený pre domáce a iné malé priemyselné in¹talácie ústredného vykurovania a teplej ú¾itkovej vody a pre celé zariadenia vlo¾ené do takýchto zariadení proti kontaminácii tuhých èastíc. Èoraz èastej¹ím pou¾ívaním vysokokvalitných zariadení a kontrolných a meracích prístrojov na staveniskách je potreba filtrácie vody, preto¾e ich správna a úèinná prevádzka je podmienená vysokým stupòom èistoty teèúcej vody.

Na potrubiach by mali by» in¹talované magnetické filtre, aby bol smer toku vody solidárny so ¹ípkou odlievanou na trupu a veko sa dostalo na filtraènú èas». Filtre mo¾no zbiera» na vodorovných a rovných potrubiach. Magnetické filtre sa sústreïujú na trup, sie»ovú vlo¾ku, veko, magnetickú kazetu, tesnenia a spojovacie prvky. Kon¹trukcia filtrov zaruèuje veµký úèinok filtrácie vody vïaka mo¾nosti dvojstupòového èistenia: technického a magnetického. Magnetické filtre sa mô¾u pou¾íva» v zariadeniach na ústredné kúrenie, prietokových ohrievaèoch, automatických práèkach, umývaèkách riadu, vodovodných systémoch, ktoré dodávajú v¹etky vykurovacie alebo chladiace zariadenia. Úèinky magnetických filtrov okrem iného zabraòujú po¹kodeniu údajov o in¹talácii a zariadeniach, zvy¹ujú úèinnos» in¹talovaných magnetizérov, zni¾ujú prevádzkové náklady, zni¾ujú odolnos» voèi vode alebo prietoku kvapaliny v kon¹trukcii. Magnetické filtre sú výhodou, keï v prípade ¾iadnych nákladov na pou¾itie sú prakticky bezúdr¾bové.V Anglicku sa uva¾uje o viac ako 20 miliónoch rodinných domoch, z ktorých väè¹ina má vykurovací systém a krajina je v èele vývoja moderných ekologických technológií, ktoré pomáhajú prevádzke vykurovacích systémov. Viac ako jeden milión magnetických filtrov bolo v Anglicku uvoµnených za posledné roky.