Centralny vysavae v kuchyni

Radi by sme boli èistí na mieste, ale nie ka¾dý má rád upratovaciu prácu. Nemá zmysel, ak z èasu na èas robíme koberce alebo koberce v budove, aby sme vysávali na¹e vlastné miesto. Je tu veµmi hluèná aktuálna èinnos», je spojená so zdvíhaním vysávaèa. Prach vedie popra¹ovaním.

Zaujímavou alternatívou k starým vysávaèom je metóda nazývaná centrálny vysávaè, centrálne vysávanie zabraòuje pohybu prachu, je pozitívny pre alergikov, nie je potrebné odstraòova» z poµa plochý vysávaè. Vysávané miestnosti sú dlh¹ie bez prachu. Najlep¹ie je usporiada» tento centrálny vysávaè na úrovni výstavby alebo rekon¹trukcie domu, keï steny e¹te nie sú dokonèené. Najdôle¾itej¹ou èrtou centrálneho systému vákuového èistenia je centrálna spoloènos», do ktorej sú privádzané tuhé rúry do sacích zásuviek umiestnených v stenách. Poèas vysávania sa pou¾íva flexibilná hadica, ktorej koniec je umiestnený v najrýchlej¹om ¹trbine. Centrálna jednotka by mala by» umiestnená mimo obytnej èasti - v suteréne, gará¾i alebo v ïal¹ej technickej miestnosti.V bytoch, kde si podlaha vy¾aduje èasté zametanie, èi u¾ v kuchyni alebo na chodbe, stojí za zvá¾enie in¹taláciu automatickej práèky. Na podlahe sa nachádza ¹trbinová ¹trbina, pre niektoré sú spojené so staveniskami. Vysávaè, ktorý sa ovláda no¾ným spínaèom, ktorý sa pova¾uje za otvor, nasáva odpad. Automatické odmerky mo¾no umiestni» do základnej skrinky alebo urèite do steny. Tie¾ stojí za to in¹talova» takú lopatku pri krbe, aby sa rýchlo zbavili popola alebo drevených triesok.Centrálny vysávaè je bez mnohých výhod. Bohu¾iaµ, nedostatok je v skutoènosti tie¾ znaèná cena, a preto sa v Poµsku stále pou¾ívajú centrálne vákuové èistiace systémy na luxusné rie¹enia.