Citacie tykajuce sa bezpeenosti prace

Bezpeènos» pozície a bezpeènos» strojov, na ktorých µudia tvoria, sú zvyèajne na prvom mieste. Ka¾dý zamestnávateµ by mal pracova» na v¹etkom, aby zaistil takéto podmienky. Kedy v koneènom dôsledku vedia, èi je zariadenie, ktoré je zakúpené, na tom v dobrej sume a ¾e sú dodr¾ané v¹etky bezpeènostné pravidlá a pou¾ívanie na akciu? S cieµom poskytnú» takú ochranu a istotu kupujúcemu je certifikácia zariadenia ¾ivotná.

Certifikácia strojov zahàòa zoznámenie sa so ¹pecializovanou spoloènos»ou s podrobnou dokumentáciou o technickom stave stroja alebo niektorých nových zariadeniach, ktoré boli skontrolované. Mo¾nosti sa porovnávajú s prísnymi a nároènými normami a úèinky urèujú následné udelenie certifikátu alebo nie. Okrem dokumentácie a rôznych parametrov po¾adovaných výrobcom na získanie certifikátu spoloènos» kontroluje aj technickú stránku stroja, kontroluje jeho vzhµad, výrobu a prevádzku pri práci. Certifikácia strojov je dlhý a dôkladný proces, ktorého obsah práva na tento názov a jeho µudia mô¾u chybova» na vydanie osobitného certifikaènú znaèku a osvedèenia o bezpeènosti, ktorá bude neskôr záruka pre zákazníka, ¾e vplyv na to, èo si zaplatí, je urèite najvy¹¹ej triedy a pohodlné.

Certifikácia strojov nie je len kontrolou stavu stroja, ale aj následnými kontrolami, ktoré musí ka¾dý stroj vedie». Táto skúsenos» je povinná na potvrdenie toho, ¾e organizácia má skvelú náladu a jej certifikát bude pravdepodobne zachovaný. Podmienka by sa mohla zhor¹i» na úroveò, ktorá by ohrozila byt a zdravie postáv, ktoré ho vykonávali. Certifikáciou strojov je teda aj následná kontrola zariadenia a potvrdenie jeho zostávajúceho stavu.

Certifikácia zariadení je nutné by» absolútna zárukou bezpeènosti a hodnote materiálu. Pán chce, aby sa nielen zabezpeèí, ¾e nemusíte preplatit, a ¾e jeho µudia budú v bezpeèí s týmto zariadením, ktoré padnú na neskor¹iu prácu. Zodpovednos» za to le¾í po tom v¹etkom, len on a certifikácia zariadení pre neho takú radu.