Definicia medzinarodnych vz ahov

Medzinárodné kontakty sú veµmi dobre známe v ére globalizácie. Nové vynálezy v dopravnom a komunikaènom priemysle výrazne skrátili vzdialenos» medzi krajinami a dokonca kontinentmi. Teraz príjemca dostane list po niekoµkých dòoch, ale nie po niekoµkých mesiacoch, keï to bolo predtým. Mô¾ete v¹ak niekoho zavola» a priamo ho integrova». Jazda na druhý koniec sveta nemá roky, ale len niekoµko hodín lietadlom. Dnes sú vzdialené krajiny pre nás, aby sme si vybrali ruku aj vïaka médiám - tlaèe, televízii, internetu.

Existuje mnoho nových spôsobov spolupráce. Zahranièné cesty sa stali èoraz populárnej¹ími, a teda aj èastej¹ími. V súèasnosti sa mô¾ete µahko dosta» na iný kontinent, kde je úplne iná kultúra a zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka, ktorá je tie¾ bohatá na Áziu, Afriku alebo tropický ostrov. Zlep¹uje sa aj politická situácia vo svete. V nadväznosti na schengenskú zónu bola väè¹ina stien v Európskej únii zru¹ená a v¹etci jej obyvatelia mô¾u µahko cestova» medzi krajinami.

Intenzívne multikultúrne kontakty si vy¾adujú dobrú prípravu. Spoloènos», ktorá chce získa» nové zahranièné trhy, sa na základe súhlasu príslu¹ného sprostredkovateµa, ktorý navrhovanú ponuku dobre predlo¾í, bude veµa venova». Tlmoèenie je v poslednom prípade veµmi prestí¾ne. Poµská kancelária, ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e dobýva» medzinárodné veµtrhy priamym vstupom do záujmových skupín. Náv¹teva zástupcov japonskej automobilovej skupiny v na¹ej továrni pôjde oveµa efektívnej¹ie za prítomnosti tlmoèníka. Bez tlmoèníka boli politické stretnutia a stretnutia na medzinárodnej scéne nemo¾né. Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, umo¾òuje vyhnú» sa ne¹»astiam a nejasnostiam. Toto je dôle¾ité v nároèných rokovaniach, kde niekedy mô¾u malé úspechy rozhodnú» o úspechu transakcie.