Filtre na odsavanie prachu

Systém zberu prachu sa pou¾íva v odvetviach, ktoré sa okrem iného podieµajú na tom, kovoobrábanie, spracovanie dreva, energetika, potravinárstvo a farmaceutický priemysel, ako aj v chodoch, kde sa odporúèa liatie sypkých materiálov. Stavebné èastice s veµmi nízkou veµkos»ou predstavujú nebezpeèenstvo pre stroje a µudské zdravie (forma, ktorá má toxické úèinky, preto¾e tieto dobré odpra¹ovacie systémy sú dôle¾itou témou vo vnútri podniku, preto¾e zahàòa pozíciu výkonu ochranou zdravia, ochrany ¾ivotného prostredia a pridanie bezpeènos» práce.

Hairise Spray

Systém zhroma¾ïovania prachu by mal by» umiestnený blízko zdroja zneèistenia. Samonosné ramená, stierky, digestory, priemyselné vysávaèe by nemali zaobchádza» iba s prachom vytvoreným poèas priemyselných procesov a proti ich in¹talácii a opätovnému zdvíhaniu.

Prvky systému zberu prachu:

Prvý cyklón - typ zariadenia, ktoré produkuje èistých plynov od pevných èastíc, ktoré pôsobením odstredivej sily (vírivom pohybu na vzduchu v odluèovaèi spôsobí, ¾e oteru èastíc na steny zariadení, strácajú kinetickú energiu a následne podrobenie gravitaèný zákon

2. Filter - v prípade be¾ného oceµového filtraèné vlo¾ky, usporiadané v poradí èistenie stlaèeného vzduchu, vlo¾ené vo dverách a ventilátora sú zodpovedné filtre filtraèné vrecká alebo ta¹ky.

Veµmi dôle¾itou otázkou v systémoch na zhroma¾ïovanie prachu je ich tesnos» - ka¾dá ¹trbina v zisku z erózie bude zväè¹ená, vedie k úniku vzoriek a nebezpeèenstva. Ïal¹ím prvkom, ktorý je v kon¹trukcii veµký, je trvanlivos» materiálov, z ktorých sa vyrábajú zariadenia - brúsne èastice, ktoré sa otáèajú proti boèným povrchom, obsahujú ich odieranie. Zariadenia na odsávanie prachu nesmú spôsobova» elektrostatické náboje. Mô¾e to spôsobi» výbuch.