Fiskalna pokladoa elzab mini youtube

https://halu-p.eu/sk/HalluPro - Efektívne rie¹enie pre deformovaný ¹pièku!

S pokladniami sa stretávame v ka¾dom obchode alebo supermarkete - slovom, kde sa uskutoèòuje maloobchodný predaj. Ale od zaèiatku. Èo je fi¹kálny pokladòa?

Pokladnice, inak známe ako pokladnièné registraèné pokladne, tak¾e nie je niè iné ako elektronické jedlo, vïaka èomu mô¾eme vidie» pohyb a mieru komerènej dane a DPH splatnej z maloobchodného predaja. Na svete existujú fi¹kálne zariadenia, ktoré nemajú fiskálnu pamä» a informácie o nákupoch sú vnímané v externej zabezpeèenej pamäti.

V súèasnosti sú v Poµsku pokladnice vyzdobené vo fi¹kálnej informovanosti o charakteristikách OTP (One Time Programming, ktoré sú oznaèené jedineèným èíslom, v ktorom sa na konci predajného dòa odporúèajú èisté a daòové sumy. Samozrejme, je to celková suma dane a hrubá cena.

Rozdelenie pokladníc.Vïaka vybudovaniu pokladnice je register registrovaný pre pokladnicu Elektronického registra peòa¾ných prostriedkov (ECR, ktorý:- spolupracova» s poèítaèmi;- sú to fi¹kálne tlaèiarne;- sú to poèítaèové registraèné pokladnice;- systémy POS / EPOS (predajné miesto / elektronický predajný bod;- sú pokladnièné terminály.

Systémy, ktoré sa hrajú v mno¾stve, vyènievajú viac na prvých dvoch systémoch:- autonómne systémy (pracovný program v hotovosti a aplikaèný program dosta» peniaze dovnútra, ako POS, ECR, kompletná databáza komoditné PLU èíselníku, názvy produktov priradených písmenového symbolu PTU daòových sadzieb (dane z materiálov kým slu¾by;- systémy zalo¾ené na poèítaèi (aktuálnu vý¹ku, ale chýba fiskálnu tlaèiareò numerickej klávesnice má niekoµko tlaèidiel pre tlaè denného fi¹kálnu správu Tr¾by v súèasnej ruky sú vyrobené za pou¾itia otvoreného aplikaèného programu v poèítaèi, ktorý tie¾ ovláda sadu in¹trukcií fi¹kálnych..

firma