Forum pre stravovacie zariadenia

V novej ére si nedoká¾eme predstavi», ¾e v rôznych re¹tauráciách, kde sa posúvajú mnohé ¾eny, mäso, syr alebo zelenina boli narezané. V kuchyni chcete by» krájaèkou. Je pravda, ¾e nepatrí k najlacnej¹ím stravovaciemu zariadeniu, je veµmi jednoduché, a preto stojí za to investova».

Profolan

Krájaè sa pou¾íva na rezanie v¹etkých druhov jedál. Mô¾u by» nakrájané na mäkké paradajky, syry rôznych tvrdostí, ktoré sa tie¾ vytvrdzujú z mäkkej na tvrdú. Multifunkènos» jej výkonov, to je indikované gastronomické zariadenie v re¹tauráciách, hoteloch, baroch, ¹kolských a nemocnièných jedálòach. Rovnako ako gastronomické zariadenia, ktoré poskytujú kulinárske slu¾by príle¾itostne. Stojí tie¾ za to, aby som zostal v stravovacích spoloènostiach, obchodoch, stánkoch s porciovaným mäsom, syrom a mäsom. Krájaè mô¾e by» tie¾ súèas»ou na¹ej domácej techniky. Je to veµmi u¾itoèné zariadenie, preto¾e v krátkej dobe je obrovské mno¾stvo výrobkov na rezanie. To uµahèuje prácu èlovekovi, chráni jeho èas a tú¾bu, ktorú si vy¾aduje pri krájaní rukou. Súèas»ou predajní sú tie¾ ¹pecializované krájaèe, ktoré rezajú samotný výrobok, napríklad syr. Celkovo je v¹ak slu¾ba krájaèa kli¹é a mimoriadne bezpeèné. Krájaè na mäso má kàmny stôl, ktorý je prispôsobený na rezanie predvalkov potravy. Rezanie konèí gravitáciou, t.j. bez potreby stlaèi» jedlo. Pri rezaní musíte presunú» kàmiaci stôl dr¾aním rukoväte pripevnenej na stôl. Pri rezaní zvy¹kov produktu pou¾ite prítlaènú dosku, ktorá je pripevnená k kolíku pod podávacím stolom. Takáto doska umo¾ní vyrezanie materiálu na koniec, inak nebude odpad. Krájaè spåòa v¹etky hygienické po¾iadavky. Je urèite posledným, kto pre¾ije, ¾e ka¾dý povrch stroja, ktorý má prístup k nakrájanému jedlu, je vyrobený z nehrdzavejúcich výrobkov. Nápoje z najdôle¾itej¹ích ingrediencií sú nô¾ a je dôle¾ité, aby boli dos» ostré. V opísanom krájacom systéme je krí¾ový stôl upevnený nad okrajom no¾a, ktorý umo¾òuje zaostrenie no¾a. Rezný nô¾ je poháòaný motorom pomocou závitovkového prevodu. Po ka¾dom pou¾ití mô¾e by» krájadlo rýchlo oèistené, preto¾e demontá¾ jednotlivých funkcií je naozaj jednoduchá, nevy¾aduje ¾iadne nástroje.