Historie skladovania potravin

V súèasnosti èasto nemáme èas robi» nakupovanie ka¾dý deò. Prepracované, nemáme pocit, ¾e strácame chvíle, ktoré by mohli uvoµni» a regenerova». Èasto sme robili toto nakupovanie v obchode. Koµkokrát sme sa stali, ¾e poµská strava sa rozpadla a neposielala do jedla?

Je pravda, ¾e na¹a chladnièka nám umo¾òuje pokraèova» v ukladaní potravín, ale jej úèinnos» je malá. V dôsledku toho, ak zriedka nakupujeme, èasto ide o to, ¾e urèitý výrobok prekroèí dátum vypr¹ania platnosti. V èase nakupovania nemáme záruku, èi nájdeme èas na varenie alebo jednoducho doká¾eme jes» v¹etky výrobky, ktoré sme kúpili. Je pravda, ¾e mraznièky nám umo¾òujú skladova» jedlo dlhú hodinu (dokonca aj v máji a ich kapacita je zvyèajne omnoho men¹ia, ne¾ je u¾itoèná v chladnièke. Vákuové balenie mô¾e vyrie¹i» va¹e problémy.Zne¹kodnenie potravín je spôsobené javmi mikroorganizmov, svetlom a novými environmentálnymi prvkami. Obmedzenie mno¾stva kyslíka, ktoré máme vïaka vákuovému baleniu, výrazne obmedzuje vývoj organizmov zodpovedných za zmenu farby a chuti na¹ich potravín. Keï pôjdeme do obchodu, èasto si vyberáme vákuovo balené jedlo. Umo¾òuje to by» rovnaké, ¾e budeme môc» dlh¹ie dr¾a» (na rozdiel od toho, ktorý nemá taký kryt. Umo¾òuje nám neustále zni¾ova» èas, ktorý pou¾ívame pri nakupovaní, a zároveò zvy¹uje na¹u schopnos» vybra» si menu pre konkrétny deò. Bohu¾iaµ, existujeme nútení ¾i» danú komoditu práve preto, ¾e jej u¾itoènos» je spojená s veµkými krokmi spä».Multivac je výrobcom vákuových baliacich strojov, ktoré èastej¹ie odporujú oèakávaniam svojich pou¾ívateµov. Výsledkom je, ¾e vákuové baliace stroje sa teraz pou¾ívajú v domácej kuchyni. Keï¾e toto uchovávanie potravín bolo vyhradené pre veµké spoloènosti, ktoré spôsobili jedlo pre sie» veµkých obchodov. Minimalizácia a úprava obalov pre domácnos» znamená, ¾e tento spôsob skladovania potravín sa stále zvy¹uje. Neexistujú ¾iadne problémy spojené s nízkou trvanlivos»ou niektorých výrobkov. Ak sa obávame, ¾e ho nebudeme môc» konzumova» vèas, zabalíme ho do vákua a ná¹ problém sa vyrie¹i.Na záver chceme hra» na dlhú dobu èerstvos» na¹ich produktov, ale nie sme termín pre to ka¾dodenné nákupy, mo¾no budete chcie» kúpi» vákuovo balené potraviny, alebo sa postara» o kúpu prístroja umo¾òujúce pripomenú» prítomný v poµskej domácnosti.