Iarivka sa zapne a vypne

Existuje obrovská hromada zariadení, ktoré dávajú svetlo na trhu s osvetlením. Nápoj z takýchto prístrojov sú fluorescenèné lampy, hovorovo nazývané fluorescenèné ¾iarivky. Emisie svetla v nich sa predpokladá predov¹etkým v emitovaní elektrónov poèas vypú¹»ania alkoholu a fluorescencie, ktorá vzniká v svetelnom.

Takéto výboje sú význam medzi vykurovacími elektrónmi a tu sa odvolávame na K1 a K2. Poèas tohto mechanizmu vzniká ultrafialové ¾iarenie, ktoré je pre oèi »a¾ko citlivé. Toto ¾iarenie padá na fosfor a keï padá, spôsobí, ¾e ¾iarivky ukazujú svoje charakteristické svetlo. Treba ma» na pamäti, ¾e pri úspechu fluorescenèných ¾iaroviek musí pred zapálením predchádza» zahrievanie elektród. Tak¾e je to takzvané horúce zapaµovanie. Okrem toho, aby sa rozsvietila ¾iarivka, je potrebný ¹tartér, ¹krtiaca klapka a kondenzátor.V ¾iarivkách sa ozýva stroboslový efekt - tzv. Blikajúce svetlá. Spôsobuje zmeny napätia. Ide o »a¾ký jav, zvyèajne organizovaný v bytoch, kde sa nieèo rýchlo toèí, je to istá vec tu ¾i» motor alebo stroj. V snahe zabráni» tejto udalosti by sa mal pou¾i» systém vybavený dvoma alebo tromi ¾iarivkami a potom by sa mal dodáva» napätie posunuté v èase.Tradièné ¾iarivky majú veµa výhod. Pou¾ívajú sa navzájom oveµa menej energie a získavanie takejto lampy je veµmi intenzívne, najmä ak sa bude dlho zobrazova» vo vnútri - pravdepodobne to nevyluèuje. ®iarivka pou¾íva a¾ pä»krát menej energie ako priemerná ¾iarovka.Pracovný èas ¾iarivky závisí samozrejme od stavu jeho èinnosti. A mô¾e to podporova» veµmi dlho, ale keï ho nezapneme, nevypnite ho.®iarivkové svietidlá produkujú oveµa menej svetla a potom ich tie¾ robia prirodzenej¹ie. Okrem toho sú ¾iarivky ¹iroko dostupné. Mô¾ete si ich kúpi» v takmer v¹etkých obchodoch. S tradiènými ¾iarivkami, ktoré sú ich prvou nevýhodou, sú sotva veµmi cenné.