Identifikacia nebezpeeenstva a hodnotenie pracovneho rizika

Inovatívny priemysel pou¾íva desiatky tisícov horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynov a kvapalín v moci úspechu sú dobre známe a zdokumentované. Identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré vyplývajú z ich prítomnosti v pracovnom procese, je preto veµmi populárna. Situácia sa zastaví s veµmi »a¾ké úspe¹ne presunú», uklada» alebo spracováva» sypké materiály. V mnohých príkladoch sú zdanlivo ne¹kodné látky, ako napríklad múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokument na prachu, nebezpeèné výbu¹né hrozby.

Green Barley PlusGreen Barley Plus - Pokroèilý vzorec s mladým jaèmenom pre efektívnu stratu hmotnosti!

Priemyselné in¹talácie centrálneho vysávania sú urèené na spracovanie usadeného prachu z parketových podláh, hladkých povrchov a kon¹trukcie zariadení a hál. Preto si pripomína, ¾e na konci udr¾iavania èistoty na pracovisku, a to jedna ochrana pracujúcich µudí a in¹titúcií a nástrojov proti nièivému vplyvu prachu, v súèasnej hrozbe sekundárnych výbuchov. Ka¾dá spoloènos», ktorá prevádzkuje priemyselné zariadenia, musí vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade s právnymi normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itou úlohou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a µudia robia veci vo vnútri proti ¹kodlivým úèinkom prachu.- ochrana strojov a zariadení pred poruchami pri usmeròovaní prachu,- ochrana stavby aj µudí, ktorí pí¹u èinnos» proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa vysú¹ajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Udalos» pravdepodobne spôsobí znièenie jednotky na odstraòovanie odpadu a celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny klasifikované ako skupina zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a bezpeènos» pri výbuchuAko bolo uvedené vy¹¹ie, hlavnou úlohou centrálneho vysávajúceho systému je zní¾i» riziko sekundárneho výbuchu tým, ¾e sa z pracovného priestoru odstránia tzv. zvy¹kový prach. Rie¹enie z jednej strany maximalizuje výbu¹nú a po¾iarnu bezpeènos» jednotky, na druhej strane umo¾òuje zní¾i» náklady spojené s prispôsobením procesu in¹talácie po¾iadavkám smernice ATEX. Rovnako je potrebné poznamena», ¾e pri úspechu horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.