In inierska grafika 6 odliatkov

Na¹a strojárska spoloènos» v Krakove je oblas»ou, kde vïaka práci skúsených in¾inierov nie sú len ¹pecializované projekty, ale aj naj¾iadanej¹ie stavebné triedy. Ak vyu¾ijete svoje slu¾by, mô¾ete si by» istí, ¾e Va¹a výstavba alebo technická investícia vás nesklame.

Kto sú va¹i zamestnanci? Sna¾íme sa zabezpeèi», aby sa v úzkom systéme stretávali nielen dobre vzdelaní µudia, ale aj dynamicky vyhráva» podujatie vo svojich ¹pecializáciách. Poµská spoloènos» sa nesna¾í v koneènom dôsledku vydr¾a» s meniacimi sa potrebami trhu, preto sa staráme o to, aby zlo¾enie na¹ich in¾inierov zaèalo na¹u kvalifikáciu.

Rozsah slu¾ieb poskytovaných miestnym úradom neustále rastie. Niekoµko z nich zastávame v sieti a modernizácii strojov pre priemysel, v ktorom pou¾ívame komponenty najvy¹¹ej kvality. Ponúkame tie¾ slu¾bu, ktorá je zameraná na implementáciu systémov vízie, ktoré chcú aj tie najvyspelej¹ie optiky. Poµská ponuka zahàòa aj programovanie. Na¹i dobrí programátori sa sústreïujú nielen na vlastný majetok, ale aj na vytváranie zálo¾ných kópií, ktoré sú veµmi dôle¾ité pre krízové situácie.

Na¹a in¾inierska kancelária poskytuje nielen odbornú technickú pomoc. S na¹imi klientmi sme otvorení triednym konferenciám. Vïaka na¹im vedomostiam o najnov¹ích metódach sme v tom, ¾e radíme najlep¹ie rie¹enie, ktoré sa zaväzuje nielen ¹etri» klímu a peniaze, ale aj rados» z projektu. Ná¹ systém vás nesklame.