Kalkulaeka vynimiek pokladnice

Aj keï potreba ma» novitus deon pokladnice v ekonomickej úlohe je stále viac a viac populárne medzi podnikateµmi, je stále mo¾né, v súlade s existujúcimi predpismi, opusti» súèasnú povinnos».

Asi 100 000 poµských daòových poplatníkov mô¾e prís» o svoje právo na takéto rie¹enie. Od 1. marca 2015 sa povinnos» poskytova» tieto nástroje okrem iného týka daòových poplatníkov ponúkajúcich slu¾by v oblasti opráv motorov, kaderníctva, kozmetiky, slu¾ieb súvisiacich s potravinami, právnych slu¾ieb, daòového poradenstva a lekárov. Tak¾e kto vlastne nemusí vzia» pokladnicu? Okrem iného sa týkajú výnimiek z predmetov pre veµké operácie. Daòovník vykonávajúci prácu oslobodenú od predmetu nevy¾aduje, aby boli zapísané na daòovú sumu. Kto nemusí ma» registraènú pokladnicu: poskytovanie slu¾ieb alebo slu¾ieb v oblasti slu¾ieb vysielania, internetových slu¾ieb, slu¾ieb súvisiacich s poµnohospodárstvom a chovom zvierat a ¹µachtením, elektriny, pary, plynných palív, vody v prírodnej výstavbe, slu¾ieb súvisiacich so zberom iných odpadov ako slu¾by súvisiace so zberom nebezpeèného odpadu, slu¾by súvisiace so spracovaním odpadov, slu¾by súvisiace so spracovaním nebezpeèného odpadu, slu¾by súvisiace s likvidáciou rádioaktívneho odpadu, ¾eleznièná, mestská a prímestská doprava, po¹tové a kuriérske slu¾by, pomoc v rámci ubytovania, slu¾by poskytované hotelmi , motely a penzióny, telekomunikaèné slu¾by, elektronické slu¾by, fyzické a pois»ovacie slu¾by, prenájom a pomôcky na správu nehnuteµností, slu¾by súvisiace s priebehom trhu s nehnuteµnos»ami, notárske èinnosti, slu¾by súvisiace so ¾ivotným poriadkom, slu¾by verejnej správy ej, archívne slu¾by, èlenské organizácie, slu¾by poskytované organizáciami a extrateritoriálnymi tímami.

Daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú vysoko uvedené polo¾ky, mô¾u ma» aj predmetovú fotografiu. Právo na toto rie¹enie je spôsobené predajnou skupinou daòovníka. Ak bola návratnos» práce uvedená v minulom roku viac ako 80% z celkového obratu, daòovník mô¾e ma» od zru¹enia registraènej pokladnice za celý predaj.