Kulinarske v panovi thistle

V mnohých priemyselných zariadeniach existujú výbu¹né zóny (Ex. Výbu¹ná atmosféra sa nachádza takmer v¹ade, najmä v sektore. Mnohé z materiálov potrebných na splnenie pracovných postupov sú horµavé alebo potenciálne výbu¹né. Daleko v chemickom, petrochemickom alebo potravinárskom priemysle, èo sa tam deje, stupeò nebezpeèenstva je najèistej¹í.

Z dôvodu zlých úèinkov výbuchu je potrebné urobi» vhodné kroky, aby ste tomu zabránili. Jedným z nich je systém zabezpeèenia výbuchu, t.j. systém ochrany proti výbuchu. Správne fungujúci systém umo¾ní potlaèenie a dokonca izoláciu výbuchu. Najnov¹ia a najzdrav¹ia meracia technika, veµká ochranná funkcia v priemyselných systémoch. Zabraòuje tomu, aby boli priemyselné zariadenia znièené základným spôsobom. Kalibrácia týchto metód je priamo v samotných zariadeniach (prenosné kalibrátory. Hlavnou úlohou bezpeènostných systémov je zní¾i» tlak vytvorený poèas výbuchu na ¹týl, ktorý nepo¹kodzuje zariadenia alebo predmety (dekompresia. V ideálnom prípade pridávajú k ochrane takýchto kon¹trukcií ako silá, nádr¾e, drvièe, su¹ièky atï. Normatívne po¾iadavky na kontrolu postavené v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu sú omnoho otvorené.Na námestí èlenských ¹tátov Európskej únie je referenènou normou smernica ATEX, ktorá sa týka zariadenia a techniky bezpeènostných systémov. Poskytuje rozdelenie »a¾kých oblastí a zohµadòuje potenciálnu hrozbu (zdroje elektrického a neelektrického zapaµovania, preto¾e výskum ukázal, ¾e elektrické jedlá sú zdrojom zapálenia iba v 50% prípadov. V súvislosti so súèasnou situáciou bolo zaradenie iba nebezpeèenstva elektrickej energie do princípov nebezpeèenstva malé na to, aby sa dosiahla primeraná úroveò ochrany. Výbuch mô¾e ¾i», av¹ak spôsobený faktormi, ako sú horúce povrchy.Interiér príkazov na ochranu proti výbuchu v súlade s pravidlom ATEX musí by» správne oznaèený a konkrétne oznaèenie CE a znaèka Ex v ¹es»uholníku (ochrana pred výbuchom.Aj keï sa zariadenia a ochranné ¹týly neustále zlep¹ujú, v¾dy sú pre osobu, jeho doménu a vedomie veµmi dôle¾ité - najmä v kritických situáciách.