L argininovej neplodnosti

Niekedy sú príèiny problémov s tehotenstvom neznáme a najèastej¹ie je táto diagnostika neplodnosti schopná urèi», ktorý faktor nesúhlasí s oplodnením. Neplodnos» man¾elského páru sa mô¾e prejavi» iba v prechodnom stave, ak v primeranom èase trvá primeranú lieèbu. Je to preto, lebo najèastej¹ie je lieèiteµná choroba.

Samozrejme, ak sú genitálne malformácie vá¾ne, alebo ak pre¾ívame ovariálnu hypopláziu alebo úplný nedostatok maternice, mô¾eme sa rozlúèi» s lieèbou neplodnosti. Teraz sa vyskytuje neplodnos» a takéto obdobie je sotva ireverzibilné. Je dôle¾ité ma» na pamäti, ¾e akékoµvek ochorenie alebo ochorenie, ktoré máte, je ovplyvnené va¹imi ¹ancami na otehotnenie. Preto je veµmi dôle¾ité, aby diagnostika bola dôle¾itá. Mal by sa odstráni» akýkoµvek zápal, myomy, cysty alebo infekcie. Zdravotný stav potenciálnych rodièov si vy¾aduje trochu v podstate. Nebudeme dosiahnu» niè, ak nieèo ukryjeme od partnera alebo lekára. Tak¾e ak lekár nerozpozná ¾iadnu vá¾nu chorobu u man¾elov, je to veµká vyhliadka na ¹»astie lieèby. Nezanedbateµným prvkom je psychika ¾eny. Ak je podvedome, nie je pripravená na úlohu matkinj svadby, telo sa prispôsobí jej oèakávaniam. Mnohé dámy ani nepoznajú posledné problémy, ale to sú fakty, ktoré potvrdzuje vedecký výskum. A ¾eny, ktoré u¾ za¾ili poèetné sklamanie, rýchlo strácajú nádej, èo bráni ïal¹ej lieèbe tým, ¾e stratila motiváciu. Ak diagnóza neplodnosti ukazuje, ¾e v osobe sú ovulaèné obdobia, dokonca aj bez lieèby, ¾ena mô¾e by» tehotná. Ak sa na¹la príèina neplodnosti, nemali by sme strati» nádej, preto¾e akcie nás mô¾u da» ¾iaducemu potomstvu, ale neskôr. Hoci v projekte zvý¹i» ich ¹ance, mali by sa dodr¾iava» odporúèania lekárov. Hra neplodnosti èasto pozostáva zo starnutia, preto musíte by» trpezliví.