Lekarske vy etrenia ernicka

Colposkop vy¹etrenie je otázka, ktorá mô¾e by» veµmi u¾itoèné pri odhalení choroby u pacienta, ktorý bude schopný odpoveda» na túto otázku. Colposcope je zdravotnícky prístroj, ktorý umo¾òuje odobra» kúsok tkaniva z vagíny, steny maternice alebo vulvy.

Vïaka tomu doktor ideálny, s vhodnými názormi, sa mô¾e presne pozrie» na také tkanivo a posúdi», èi na òom dôjde k nejakým zmenám. Kolposkopia je zá¾itok, ktorý vïaka príslu¹nému zariadeniu doká¾e lekárovi hlboko pozera» na vagínu, maternicu, kanál a vulvu pacienta. Existuje súèasná ¹túdia, ktorá prakticky v ôsmich percentách umo¾ní nájs» rakovinu, èo, ¾iaµ, nie je lieèiteµná choroba. Vïaka tejto ¹túdii mô¾e by» rakovina objavená v poèiatoènom ¹tádiu, èo poskytne ¹ancu vylieèi» pacienta. Cytológia, ktorá sa v¾dy vykonáva pri vy¹etrení gynekológa, detekuje rakovinové zmeny iba v 70%. Av¹ak lekári sú u¾ toho názoru, ¾e nie je dobré mie¹a» obe tieto metódy, t.j. vykona» cytologické a neskor¹ie kolposkopické vy¹etrenie. Obe súvisiace metódy poskytujú prakticky stopercentnú ¹ancu na zistenie rakoviny v takom ¹tádiu, ¾e po okam¾itom zákroku bude lieèiteµná. Vïaka kolposkopu, ktorý vám umo¾ní pozrie» si ¾enské orgány s lekárom, mô¾ete urèi» miesto prípadnej operácie sami a po jej splnení mô¾ete zisti», èi bola vytvorená správne. Cytologické vy¹etrenie je otázka, ktorá sa venuje ¾enám, ktoré pre¹li dvadsiatym piatym rokom bytu a zaèali pohlavne styk. Akýkoµvek nesprávny výsledok (dokonca aj najmen¹ia odchýlka v cytológii by sa mal ïalej overi», napríklad iba pou¾itím kolposkopu. Pred takýmto testom sa odporúèa odmietnutie niektorých zásahov do krèka maternice a po¹vy, t.j. nemô¾ete vykonáva» gynekologické vy¹etrenia a sexuálny styk nie je povolený niekoµko dní pred vy¹etrením. Sledovanie hier nie je napísané poèas men¹truácie. Medicína sa stále deje. To je veµa, preto¾e boj proti rakovine, ktorý je u¾ známy ako nevylieèiteµná choroba, je zlý. Bohu¾iaµ, odhalenie tejto s»a¾nosti príli¹ neskoro prakticky v¾dy zbavuje pacientovu smr». Preto mô¾e kolposkop vy¹etrenie ¾i» ïaleko s jemnou metódou pôsobenia proti.