Lesnych po iarov na sicilii

Moderné in¹talácie ATEXVzduchové opeµovanie s prachom (hlavne drevného pôvodu, prá¹kovými farbami alebo jemným uhlím samotným, ktoré je na koncoch mimoriadne nároèné, hlavne kvôli veµmi vysokej pravdepodobnosti výbuchu. Podµa výskumu je to samozrejme veµmi dôle¾itá koncentrácia malých peµových zàn najèastej¹ou príèinou výbuchu. Zdrojom zapálenia peµu mô¾e by» nielen otvorený po¾iar, ale aj malá elektrická iskra, mechanické iskrenie a elektrostatické prúdy. Na ochranu pred výbuchom pou¾ívajte moderné in¹talácie ATEX. Na¹»astie sa na miestnom trhu dostávajú dobre profesionálne spoloènosti, ktoré pracujú s vysoko kvalitnými in¹taláciami za mimoriadne výhodnú cenu, a to vïaka tomu, preèo by nemali existova» veµké problémy pri hµadaní správnych profesionálov.

Bezpeèné vetranie a systémy na odstraòovanie prachuAby sa zariadenia na odsávanie prachu a vetrania stali prínosnými, mali by sa pou¾íva» ¹peciálne sacie zariadenia, miestne odsávanie (ïaleko pri kon¹trukcii samonosných ramien a odsávané odsávaèe, ako na mieste, kde sa vyskytuje v¹etko zneèistenie. Treba ma» na pamäti aj to, aby boli v¹etky prachové zhluky dôkladne odstránené, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu. Dôle¾itou funkciou je úplné a systematické vyprázdòovanie nádob na prach. Vo forme prachu, ktorý sa skladá z podlahy chodby, stojí za to pou¾i» ¹peciálne priemyselné vysávaèe. Profesionálne zariadenia ATEX chcú by» primerane uzemnené a èo je najdôle¾itej¹ie, nemô¾u robi» elektrostatické náboje, ktoré mô¾u vytvori» iskru. Vy»ahovacie kanály vy¾adujú existenciu nevyhnutne vyplnených be¾nými stenami s hrúbkou steny 2 a¾ 3 mm.

Drivelan Ultra

Profesionálne ventilátory a filtreV moderných systémoch na vetranie a odstraòovanie prachu, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu, stojí za to pou¾i» ventilátory a filtre so zdravou ochranou proti explózii, ktoré sú spoloèné s rôznymi smernicami ATEX. Nevýbu¹né filtre by mali obsahova» ¹peciálne výbu¹né panely. V závislosti od va¹ich potrieb mô¾e by» jedno alebo viacnásobné pou¾itie. Pod vplyvom výbuchu prachu v zariadení ATEX membrána rýchlo praskne a uvoµòuje v¹etky výbu¹né plyny priamo do atmosféry, vïaka èomu nebudú filtre po¹kodené. Potenciálne výbu¹né zariadenia by mali by» navrhnuté s dodatoèným hasiacim systémom aj v nových hasiacich systémoch vnútri samotných zariadení. A na ventiláciu µudí, ktoré sú nasadené na filter, by mali by» spätné ventily, ktoré zabraòujú prenosu plameòa v samotnej in¹talácii v dôsledku výbuchu nebezpeèného prachu vo filtroch.

Potláèanie výbuchuNové systémy na potlaèenie výbuchu sú v súèasnosti najvýhodnej¹ie a najèastej¹ie pou¾ívané metódy ochrany rôznych zariadení proti úèinkom výbuchu. Systémy na potlaèenie výbuchu sú zvyèajne vyrobené z profesionálneho cylindra HRD, infraèervených a tlakových snímaèov a profesionálneho riadiaceho centra. Dôle¾itou úlohou systému je okam¾ite rozpozna» výbuch v jeho základnej fáze. Potom sa vstrekuje ¹peciálny tlmiaci prostriedok, ktorého významom je potlaèenie nebezpeèného výbuchu. Moderné zariadenia ATEX predstavujú neuveriteµne rýchly reakèný èas. Od detekcie hrozby výbuchu mô¾e prejs» iba tisícinu sekundy, aby sa úplne potlaèilo.