M celkoveho mikroskopu

Ka¾dý zdravý èlovek, ktorý ukonèil základnú ¹kolu, rozumie, ako to indikuje mikroskop. Veµa zábavy sa pozeralo na prípravky, ktoré boli jasnej¹ie v tomto ¹ikovnom zariadení. Veµké mno¾stvo farieb a zvedavos» vidie» bielych krviniek v prírode urobili ka¾dú lekciu s mikroskopom zaujímavej¹ím.

Av¹ak profesionáli nebudú spokojní len s tým, ¾e obraz bude väè¹í. Musia ma» tie¾ dobré silné zväè¹enie, dostatoènú silu ¾iarovky na osvetlenie prípravy a mnoho rôznych prvkov, ktoré by nepravidelný èlovek mohol omylom vybra». Napríklad, vedec sa bude viac zaujíma» o elektrónový mikroskop kvôli tomu, ¾e doká¾e prinies» obrázok niekoµko miliónovkrát. Ale na domáce úèely, pravdepodobne nebudeme kupova», preto¾e to vy¾aduje veµa bývania a zvyèajne je to najdrah¹ie zariadenie. Tu s dodatoèným poplatkom prichádzame so zariadeniami zalo¾enými na správne usporiadaných ¹o¹ovkách, t.j. optickým mikroskopom. Slú¾i k veµkému úsporu miesta, poskytuje tie¾ dostupnej¹iu cenu. Okrem týchto dvoch typov je oveµa viac profesionálneho vybavenia. Mô¾eme získa» akustické mikroskopy s pou¾itím akustických vån, holografických, ktoré získajú veµmi vysokú håbku sily a silné 3D obrazy. A keï sa rýchlo vrátil do domáceho terèa, nepotrebujeme takéto stroje. Preèo? Alebo èlovek, ktorý pestuje zeleninu na záhrade v blízkosti budovy, bude ma» zberaè? Najdrah¹ie mikroskopy nie sú be¾ným u¾ívateµom na svete. Veµmi vysoký ¹tandard takéhoto nástroja je zbytoène zakúpený doma, napríklad pre die»a, aby sa na chvíµu bavilo. Ale po niekoµkých mesiacoch je umiestnený v skrini alebo suteréne, kde znièí koncentrovaný prach. Tak¾e pri výbere perfektného mikroskopu pre nás by sme mali starostlivo premý¹µa» o tom, èo hµadáme, aby sme µutovali vynalo¾ené peniaze.