Metanovych vybuchovych zon

Zariadenia umiestnené v oblasti nebezpeèenstva výbuchu by mali dosiahnu» najvy¹¹ie bezpeènostné normy. Smernica ATEX Európskej únie (od firmy Atmosphères Explosibles - definuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných atmosférach.

Existuje veµa noriem spojených s týmto pravidlom, ktoré uplatòuje ¹pecifické po¾iadavky, pokiaµ ide o urèité produkty. A podmienky, na ktoré sa smernica alebo normy nevz»ahujú, mô¾u podlieha» vnútorným predpisom, ktoré sú potrebné v príslu¹ných èlenských ¹tátoch. Pravidlá tie¾ nemô¾u by» nezluèiteµné s informáciami a nemô¾u zvý¹i» svoje po¾iadavky. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / ES vy¾aduje oznaèenie CE. Výrobok "ATEX", ktorý bol oznaèený symbolom Ex, musel by» výrobcom oznaèený znaèkou CE vopred a skúsený postup hodnotenia v spolupráci s povinnou úèas»ou vybranej notifikovanej spoloènosti.Na zaèiatku dvadsiateho storoèia, keï sa uhoµné bane nevenovali veµký dôraz na pou¾ívanie vhodných strojových olejov, do¹lo k mnohým po¾iarom a výbuchom, ktoré boli zamerané na horµavé oleje a metán. Keï¾e problémom je matka vynálezov, rovnako nasledujú mnohí noví zákazníci olejov, vodných olejov, ktoré nezvy¹ujú vplyv explózie metánu. V ïal¹om aspekte rozvoja baní sa pou¾ili ventilaèné zariadenia, popla¹né zariadenia a metánové filtre. Zvolený historický príklad je osamelý medzi mnohými potvrdeniami, ¾e prevzatie vysokých hodnôt súvisiacich s výrobkami v priestore nebezpeèenstva výbuchu je kµúèovou povinnos»ou ka¾dého zamestnávateµa a èloveka. O¹etrenie tohto cieµa spôsobuje oba obrazy vo v¹etkých a materiáloch.Ateks, slú¾i ako jeho definície, nie je výplodom Európskej únie, ale vektor zmeny narzekaj±cym bod elimináciu hrozieb pred objavením z nich. Prispôsobenie sa v¹eobecne akceptovaným bezpeènostným normám je kµúèovým princípom zachovania ¾ivota. Aj keï nehody sa zdá prinies» vzácny, je v¾dy hlavné príèiny tú¾by sú v¾dy rýchly koniec práce, nepou¾íva» pravidlá, atïPripojenie k vôli ATEX a súvisiacich noriem je základnou po¾iadavkou pre výrobný a »a¾obný priemysel a slu¾by týkajúce sa oblasti rizika výbuchu (vrátane distribúcie paliva atï.. Pamäta»! Nepou¾ívajte len pou¾ívanie materiálov so zdravými mno¾stvami, ale premý¹µajte nad dôsledkami va¹ich rozhodnutí!