Mikrovy program stravovania

Stravovacie programy sú na konci riadenia rôznych druhov stravovacích zariadení, medzi ktoré patria napríklad kaviarne, re¹taurácie, pizzérie, krèmy, hotely, hotelové re¹taurácie a bary.V ideálnom prípade pripú¹»ajú, ¾e slú¾ia malým priestorom, ako sú tie veµké celo¹tátne predajné siete. Tieto nástroje sú veµmi v¹estranné, vybavené modulmi, ktoré sú prispôsobené na skutoèné dávky zákazníckych staníc.

Stravovacie programy výrazne zlep¹ujú mana¾ment a èinnos» na riadiacich a servisných pozíciách. V súhrne riadia funkciu bytu nad v¹etkým jeho krokom a miestom. Vïaka týmto systémom rozhodne stúpa pohodlie hos»ovskej slu¾by a to, èo je vnútri, je ich pobyt v poµskom domove. Moduly zvolené v softvéri výrazne zlep¹ujú efektivitu práce pracovníkov kuchyne a slu¾ieb, vïaka poslednému obdobiu vykonávania pokynov je extrémne krat¹ie ako v domácnostiach, ktoré nepou¾ívajú stravovacie systémy. Analýza záujmov a preferencií náv¹tevníkov ná¹ho domu je výrazne vylep¹ená a pomô¾e vám naplánova» zaujímavé menu.Gastronomické programy spolupracujú s novými IT rie¹eniami a zlep¹ujú prevádzku ka¾dého servisného momentu. Nechcú in¹talova» ¹peciálny softvér alebo by» vynikajúcou triedou poèítaèového vybavenia. Ich oèakávania sú prakticky zanedbateµné, vïaka èomu je ich èinnos» praktická v akýchkoµvek stredne bohatých priestoroch. Samozrejme, pou¾itie ¹pecializovaných zariadení, ako napríklad sie» kuchynských monitorov - zobrazovanie objednávok, do znaènej miery minimalizuje èas slu¾by a núti objednanú misu. Výsledkom je skutoèný obrat hostí medzi zdieµanými stolmi a to, èo sa deje vo vnútri, je nárast zisku priestorov.Ka¾dá cateringová spoloènos» by mala ma» program na zlep¹enie prevádzky priestorov. Nielen kvôli finanèným výhodám, ale zároveò k minimalizácii µudských povinností, ktoré sú tie¾ príli¹. Nápady tohto modelu boli spomenuté skôr, nie sú drahé a nevy¾adujú ¹pecializované vybavenie pri pohybe s posledným, dokonca aj izby s obmedzeným rozpoètom, ktoré ich mô¾u vyu¾i».