Mini pokladoa

My daòoví poplatníci, s registraènou pokladòou, sa náhodne stretávajú na takmer ka¾dom kroku. Tak¾e v taxislu¾bách, alebo v potravinárskych továròach, to znamená v kinách, alebo tak vo veµkých hypermarketoch, alebo napokon v oblastiach, ktoré poskytujú rôzne men¹ie slu¾by. Mô¾ete si samozrejme vymieòa» nekoneène. Povedzme tie¾, ¾e keï nieèo kupujeme online, keï dostaneme balík - okrem samotného produktu, mali by sme si vzia» aj potvrdenie.

Postará sa o to skutoènos», ¾e daòoví poplatníci, ktorí predávajú tovar fyzickým osobám (ktoré teda nevykonávajú podnikateµskú èinnos» a poµnohospodárom s pau¹álnou sadzbou, majú vo svetle zákona povinnos» starostlivo zaznamenáva» obchod pomocou registraèných pokladníc. Prax v¹ak ukazuje, ¾e sa lí¹i od prítomnosti.

Vivese Senso Duo Shampoo 2Vivese Senso Duo Shampoo 2. šampón proti vypadávaniu vlasov

Èo v¹ak máme robi» ako podnikateµ, keï fi¹kálna pokladnica prestane fungova»? Tie¾ to isté navy¹e aspoò do posledného správneho okamihu ... Alebo máme mo¾nos», aby sme neboli nútení - vyrába» z malého dôvodu straty - presta» predáva»?

S príplatkom, niè nové neprichádza ako rezervná pokladòa. V prípade po¹kodenia pokladnice mô¾e daòovník jeden deò pou¾i» rezervnú hotovostnú platbu. Samozrejme, ak ho má. Nepochybne, z formálneho hµadiska podnikatelia nemajú takú povinnos», ¾e by mali ma» nadbytoèné registraèné pokladnice. Sú aspoò pohodlné, najmä v podnikaní stacionárnych veµkých obchodov. Vo výnimoèných prípadoch - èo je urèite zhor¹enie hlavnej banky -, ktorá chce pokraèova» v predaji, sa mô¾e ukáza», ¾e jediným primeraným rie¹ením je pou¾itie rezervnej pokladnice. Mimochodom: mô¾ete o òom dobre èíta» v umení. 111 ods. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie finanènej in¹titúcie je nepochybne niè príjemné. Aby sme mohli zachráni» situáciu pomocou rezervnej pokladnice. Pamätajte v¹ak, ¾e v okamihu, keï má daòovník z evidencie predaja dobrú peòa¾nú hotovos», musí o tejto skutoènosti bezodkladne informova» príslu¹ný daòový úrad. Oznámenie by malo obsahova» dokumenty, ako napríklad: informácie o zlyhaní zariadenia, ako aj informácie o výmene po¹kodeného náhradného vybavenia. Okrem toho, ¾e je dôle¾ité, aby rezervné peniaze vyjdú tam, kde sa predaj pohybuje.