Modelovanie tenkych vlasov

Moja sestra miluje hra» s vlasmi veµmi veµa, mô¾ete v¾dy pohladi» jej vlasy a hrebeò, zatiaµ èo ich kombinuje. Je to naozaj vstrebáva, ¾e chcú, aby to vyzeralo dokonale, jeden mô¾e zlep¹i» jeden cop ¹es»krát, zaka¾dým, keï vlasy príslu¹enstvo na ne, alebo ¹pendlíky na ne. Miluje ¹kolské predstavenia a vytvára ich. Jej posledná tvorba princeznej Jartownia bola tie¾ originálna a vy¾adovala perfektný úèes a obleèenie. V centrálnom poriadku sa moja mama zozbierala okolo tucta vrkoèov so stuhami k nim pripojenými. Neskôr tento krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, e¹te raz. Bude to príjemnej¹ie èaka» v interiéri .... a tak to zaèalo. Èas pretaktovania a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako veµká kráµovná. A¾ vtedy, keï sa teda spojí s aristokratmi, èoskoro rýchlo zmenil názor. Nezohµadòuje skutoènos», ¾e to bolo viac ako dve hodiny od zaèiatku výstavy. Zrazu ... úplne zmenil víziu, zatiaµ èo vo svojom ¹týle to ¹lo o pár viac, tak¾e "nieeee, nemám rád, nemám niè pripomenú» princeznú, ktorá ju priná¹a ïaleko". Vyna¹la nový úèes, pripnula si vlasy do role voµnej koky. Na svadbe, ako som napísal vy¹¹ie, u¾ máme ¹túdiu o tom, ako da» jej posledné vlasy zároveò to ¹lo veµmi hladko. Jej matka na jednej strane z druhej strany bola presvedèená o niekoµko okamihov.