Neplodnos o ipanych

Neplodnos» u µudí je spôsobená predov¹etkým malou pohyblivos»ou spermií, nízkou kvalitou spermií alebo poranením pohlavných orgánov. Najèastej¹ie je neplodnos» výsledkom zlej kvality spermií, t.j. zní¾eného poètu spermií (menej ako 20 miliónov v 1 ml, t.j. zní¾enej pohyblivosti.

Vplyv na súèasnos» pamätajte okrem iného sexuálne prenosné choroby a prehriatie semenníkov (èasté pou¾ívanie sauny, tesné a bezvetrové spodné prádlo. Niekedy je neplodnos» spôsobená po¹kodením semenníkov alebo vajíèok pri úspe¹nej infekcii alebo poranení. To niekedy vedie k postupu v semenách zrelých spermií a niekedy dokonca aj k úplnej neplodnosti. Aj choroby srdca, oblièky a pµúca mô¾u ovplyvni» reprodukènú prácu.

lieèbaPrvým ¹tádiom operácie mu¾skej neplodnosti je zmena spôsobu ¾ivota. Iste, fyzická aktivita pomô¾e, rovnako ako opustenie drog, ako je alkohol. Skupina spermy je pozitívne ovplyvnená nízkou tukovou diétou, ktorá je vysoká v aktoch a zelenine a dostáva do tela vitamíny I a C. Ak je neplodnos» výsledkom hormonálnych porúch, pacientovi sa odporúèajú hormóny. Ob¹trukcia cievok sa v niektorých prípadoch zastaví chirurgicky.

https://ecuproduct.com/sk/chocolate-slim-najlepsi-cokoladovy-napoj-na-chudnutie/

príèinyNeplodnos» mô¾e pou¾íva» viac genetického pozadia. Preto stojí za to vyu¾i» v starostlivosti hlavne o úspech, keï partner dostal niekoµko potratov z funkcie. Èasto dochádza k zní¾eniu plodnosti z abnormalít chromozómov. Je to aj súèasná kategória génu pre cystickú fibrózu. Dôvodom neplodnosti je, ¾e existuje morèa. Táto detská choroba u mladých chlapcov je urèite nebezpeèná. A¾ po 1/3 mu¾ov po sexuálnej zrelosti mô¾e dôjs» k zápalovému opuchu semenníkov, èo mô¾e by» spôsobené neplodnos»ou. Pohlavne prenosné choroby sú rovnako zlé. Infekcie spôsobené Chlamydia trachomatis alebo Mycoplasma hominis mô¾u dokonca vies» k trvalému neplodnosti.Je tie¾ potrebné doplni» systém Kallman. Je to potom genetická porucha, ktorá je definovaná nedostatkom alebo zmiznutím zápachu a niekedy oneskoreného pubertu. U µudí postihnutých touto poruchou sú významne nízke semenníky, penis a slabá hladina testosterónu. Prognózy lieèby zahàòajú pacientov s testikulárnymi hladinami nad 2,5 cm.