Odoberajte potraviny z vyhod

Zvý¹ený prístup na internet výrazne zvý¹il poèet µudí, ktorí jedia online. Spoèiatku poskytovali túto mo¾nos» len veµké re¹tauraèné re»azce. V súèasnosti ponúka tieto slu¾by èoraz viac individuálnych jednotiek. Rie¹enie tohto modelu sa stáva èoraz väè¹ím, preto¾e je prospe¹né pre pou¾ívateµov a ¹etrí ich èas.

Ak v¹ak správne hráte? Zákazník, ktorý chce objedna» jedlo, prichádza na internetovú stenu alebo na ¹peciálne pripravenú mobilnú aplikáciu. Tu objednáva a potom ide na virtuálnu pokladòu. Po potvrdení objednávky dostane zákazník reklamu na pravdepodobný èas lovu na obed. Moderný softvér vám umo¾òuje uskutoèni» objednávku bez potreby vytvori» si takýto u¾ívateµský úèet. Toto je veµmi funkèné rie¹enie pre pou¾ívateµov. Na vyu¾itie tohto druhu rie¹ení musí by» re¹taurácia profesionálnym stravovacím systémom. Ich predpokladom bude nielen zhroma¾ïovanie zákazníckych objednávok, ale aj integrácia s vlastnými zariadeniami v danej oblasti, ako je napríklad pokladòa. A rozpozná simultánnu zmenu menu aj v re¹taurácii, ako aj na stene na internete, kde si mô¾ete objedna» jedlo. Av¹ak organizmy v tejto èasti nie sú len o objednaní jedál online. Zriedkakedy umo¾òujú napríklad rezervovanie stola v re¹taurácii. Mu¾, ktorý nepríde z domova vïaka jednoduchému rezervaènému formuláru, mô¾e by» pokojný, ¾e bude schopný urobi» stôl v oblasti, do ktorej musí ís». Èasto sa stáva, ¾e systém, ktorý re¹taurácia pou¾íva, vám umo¾òuje pri objednávaní tabuµky objednávku. Hovorí, ¾e ak sa v klube objaví iba klient, bude pre neho ihneï pripravené predjedlo. Tento ¹tandard rie¹ení uµahèuje re¹taurátorovi vytvára» propagaèné akcie, ktorých povinnos»ou je priláka» èo najväè¹iu skupinu hostí. Nasledujúce roky sú nepochybne ïal¹ím záznamom, pokiaµ ide o výstavbu stravovacieho priemyslu. Odborníci poukazujú na to, ¾e zvý¹enie bude ma» primárny vplyv na mobilný trh. Preto stojí za to premý¹µa» vopred o ¹peciálnej aplikácii pre mobilné zariadenia, kde dodávatelia budú môc» objedna» jedlo z vlastného domu.