Odsavacie zariadenia v banictve

Moderné odpra¹ovacie zariadenia predstavujú novú technickú úroveò. Ich univerzálnos» a skupina sú bezkonkurenèné. Je tie¾ dôle¾ité vzia» ich do negatívneho a hypertenzného poriadku. Systém odstraòovania neèistôt je pravdepodobne taký vhodný, aby vyhovoval prianiam viet. Technika odstraòovania prachu a filtrácie rozhodujúcim spôsobom prispieva ku kvalite strojných a bezpeènostných postupov v oblasti priemyslu a remesiel.

Pre µudí a ¾ivotné prostredie je nevyhnutný vhodný filtraèný systém a jednoduchý výber filtraènej tkaniny. Dôsledkom zlých alebo nedostatoène nastavených filtraèných systémov je nedostatoèná sacia kapacita, vysoká spotreba energie, veµký filter, zneèistený vzduch a spätný vzduch aj pri neèistotách.

Malé lapaèe prachu budú kupova» rovnaký výber extrakènej kapacity a filtraèného objemu ako súèas» testovaných kon¹trukèných systémov. Úèinnos» ventilátorov, filtraèná plocha a systém likvidácie odpadu sú prispôsobené skutoèným potrebám. Zozbieraná zmes prachu a pilín mô¾e by» napríklad vlo¾ená do vriec, vylisovaná alebo rozliata do nádoby. Ak sa zmení výrobný profil, sací systém bude mo¾né bez problémov prispôsobi».

E¹te stále treba vytvori» vývoj zberaèa prachu, zväè¹enie filtraèného povrchu a rekon¹trukciu na konci získania väè¹ej filtraènej in¹talácie s návrhom miesta mimo budovy.

Filtrácia prachu sú prachové filtre, ktoré sú v na¹ej univerzálnosti a forme bezkonkurenèné. Zariadenia mô¾u by» tie¾ pou¾ité ako filtre vykonávajúce èinnosti v pretlaku, ako aj vo vákuovom systéme. Systém zne¹kodòovania odpadu urèite existuje po celú dobu prispôsobenú vkusu úloh.