Plus veukos modna prehliadka

V sobotu sa uskutoènila uká¾ka najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo maximálne mno¾stvo divákov, ktorí museli vidie», èo dizajnéri vytvorili pre vegetaèné obdobie. Medzi divákmi sme sa mohli stretnú» aj s niekoµkými celebritami, novinármi a politikmi.Rafinovaná show bola v najmen¹om komponente a v¹etko skonèilo bez akýchkoµvek preká¾ok. Pri o¹etrení sme mohli obdivova» modely predstavujúce nádherné letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich výroba bola zalo¾ená na úplne spoµahlivých a jemných tkaninách so správnymi farebnými farbami vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri mali radi vzdu¹né, farebné maxi sukne vyrobené v háèkovaní. Okrem toho boli pote¹ení èipkou, romantickými ¹atami a blúzkami s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. Pre horúce obleèenie, návrhári navrhol pre ¾eny, okrem iného, pletené klobúky s veµkými podprsenky, zdobené èipky a farebné kvety.Po výstave sa konala aukcia krásnych svadobných ¹iat, ktoré sa èasto robili na poslednú ¹ancu. ©aty boli predané osobe, ktorá by chcela zosta» v anonymite. Okrem toho sa vydra¾ilo aj obleèenie z najteplej¹ej zbierky. Príjem z aktuálnej aukcie sa vráti do vá¹ho vlastného sirotinca. Treba zdôrazni», ¾e znaèka netrpezlivo podporuje rôzne èisté a teplé zásoby. Jeho majitelia opakovane zaviedli na¹e výrobky do aukcií, a akonáhle predmetom aukcie bola dokonca náv¹teva konkrétnej továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia kolekcia sa dostane do predajní v súèasnosti v prednej èasti mája. Okrem toho oznámil, ¾e znaèka má internetovú obchodnú nadáciu, ktorá by mala odli¹né kolekcie ako v stacionárnych obchodoch.Rodinná módna znaèka je jedineèná od naj¹ir¹ích výrobcov odevov v tejto oblasti. Na svete je pomerne málo tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, predov¹etkým veµa najlep¹ích krajèírov, krajèírov a architektov. V ka¾dej sezóne táto znaèka robí zbierky v povedomí popredných poµských dizajnérov. Tieto zbierky sa te¹ia naozaj silnému uznaniu, ¾e pred zaèiatkom obchodu sú pripravené v dlhých frontoch skoro ráno. Tieto zbierky prebiehajú v ten istý deò.Témy tejto spoloènosti z mnohých rokov sa te¹ili veµkému uznaniu medzi u¾ívateµmi, a to aj vo svete iv zahranièí. Nehovoriac o nej, nie je správne nehovori» o mnohých odmenách, ktoré ona dovolila, a ktoré kontrolujú, èi sú úèinky najvy¹¹ej triedy.

Pozrite si ná¹ obchod: Jednorazové obleèenie, ¹tetiny