Plynova zona s nebezpeeenstvom vybuchu

Nebezpeèenstvo explózie v oblasti práce alebo na iných obµúbených miestach je zále¾itos», ktorá sa nesmie zni¾ova». Stavebné právo vy¾aduje v takýchto prostrediach mno¾stvo ochrany proti výbuchu a neschopnos» rie¹i» ho mô¾e by» základom vá¾nej tragédie. Apartmány s riadnym vystavením mo¾nosti výbuchu zahàòajú rôzne domy a výrobné haly. Tam je v¹etko, èo je potrebné urobi» katastrofu: horµavé plyny uchovávané z vysokokapacitných valcov, zdroje ohòa, èasto nedostatoèné vetranie sú jednoduché. To v¹etko je pre mo¾nos» výbuchu.

V apartmánoch popísaných vy¹¹ie je potrebné dodr¾iava» osobitné opatrenia. Mimoriadne dôle¾ité je pravidelné preskúmanie organizácie a pravidelné uzatváranie v¹etkých chýb. Ak sa ako dôkaz pou¾ijú kefy v elektrickom pohone, predstavia iskru, ktorá je niekoµkokrát vy¹¹ia ako pri normálnej práci. Patrí sem aj podrobná kontrola v¹etkých flia¹ a nádob obsahujúcich horµavé alkoholy a látky. Únikový valec s výbu¹ným plynom mohol na konci naplni» veµa miesta a vtrhol do výbuchu. Hoci plyny musia by» najèastej¹ie zmie¹ané so vzduchom v chladnej koncentrácii, aby sa mohli pripoji» k explózii, stále to nie je presne tak, aby sa táto téma zneva¾ovala.

Ïal¹ou my¹lienkou v oblasti bezpeènosti je poskytnutie ¹peciálnych svietidiel a navy¹e svetelných spínaèov. Ka¾dé osvetlenie osvetlenia spôsobí, ¾e v spínaèi zaène blika» iskra v dôsledku zvý¹enej spotreby energie lampy v centrálnej èasti jej úlohy. To platí aj pre ¾iarovky a ¾iarivky. Takáto iskra postaèuje na vyvolanie explózie v prítomnosti horµavého plynu. Pou¾itie ¹peciálnych svietidiel a spínaèov v nevýbu¹nom prevedení výrazne zni¾uje toto riziko, ale najdôle¾itej¹ím problémom je bezpeèné skladovanie plynov a horµavých a výbu¹ných látok.