Po iadavky na zasobnik na hasenie po iarnej vody

Bezplameòový ventil je zariadenie, ktoré bráni vnikaniu plameòa do miestnosti. Tak je výbuchová zóna zablokovaná uzatváracím ventilom.

Flameless venting je metóda ochrany procesných zariadení pred negatívnymi úèinkami výbuchu. Ako súèas» bezplameòového odvzdu¹òovania sa tlak výbuchu na povrchu prístroja zni¾uje na bezpeènú úroveò. Ak tlak dosiahne èíslo predvoµby, otvoria sa vykladacie panely alebo tlmièe výbuchu. S ich uvoµnením do prostredia, nadmerným tlakom, plameòom a produktom nespálené a spálené ¹tart.Metóda bezplameòového odvzdu¹òovania mô¾e by» v zásade pou¾itá v oddelených miestnostiach, preto¾e úèinky po¾iaru nepreniknú chráneným zariadením.Existuje niekoµko ïal¹ích typov zariadení, ktoré mô¾u by» implementované v oblasti bezplameòového odvzdu¹òovania. Najmä je trojvrstvová bezpeènostná doska a jednovrstvový reliéfny panel.Trojvrstvová bezpeènostná doska pova¾uje úlohu za príli¹ ochrannú proti nadmernému tlaku alebo vákuu tým, ¾e zmieròuje výbuch.Úlohou jednovrstvového odµahèovacieho panelu je chráni» systémy pred úèinkami výbuchu, ktoré sa vykonáva vyèerpaním výbuchu. Pou¾ije sa v cyklónoch, filtroch, silách atï. Miska sa úspe¹ne pou¾íva aj v takých zápachoch, pri ktorých je nízky pracovný tlak. Jednovrstvový odµahèovací panel sa pou¾íva v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. ®e sa bude pou¾íva» aj v sanitárnej oblasti aj poèas sterilizácie. Miska, ktorá sa èistí metódou SIP / CIP