Po iadavky psychoterapeuta

Pripravuje na to povolanie psychoterapeuta zaèína na promócii najväè¹í v Poµsku. Musíte absolvova» magisterský titul alebo lekárske ¹túdium. Potom by ste sa mali zapoji» do psychoterapeutickej ¹koly v Poµsku. ©kola musí ís» sama od psychoterapeutických spoloèností registrovaných v Poµsku.

©kola musí ponúka» najmenej 590 hodín praktického výcviku. Okrem toho je potrebné prejs» 100 hodín vlastných psychoterapeutických skúseností. Je tie¾ u¾itoèné prejs» 50 hodín dohµadu a 360 hodín stá¾e. Okrem toho, aby bol psychoterapeut, je nutné pozna» psychoterapia praxi po dobu dvoch rokov, musí by» vykonané pod dohµadom poèas tréningového obdobia ¹tyroch rokov.Po absolvovaní psychoterapeutickej ¹koly by certifikaèná skú¹ka mala by» vrátená zdru¾eniu, do ktorého patrila skupina.Osoba, ktorá ¾iada otázku, preèo, ako sa sta» psychoterapeut v Poµsku, by v¹ak mala by» osoba, ktorá bez ohµadu na konkrétnu cestu, ktorá si mohli vybra», je dôle¾ité ma» prosperujúce portfólio a voµné ¹tyri roky, ktoré mô¾e by» obsadený ako získanie príslu¹né certifikáty dosiahol na zriadenie vlastnej firmy lekársku pomoc.Ka¾dý psychoterapeut by mal pozna» psychopatológiu, mal by tie¾ vedie», na èo sa spoliehajú rôzne terapeutické prístupy, a by» si vedomý aj zákona upravujúceho pravidlá psychoterapie.Osvedèenie sa získava raz, ale z èasu na èas sa musí roz¹íri», zatiaµ èo na tento úèel je potrebné ïal¹ie vzdelávanie. Aby bolo mo¾né obnovi» osvedèenie, je potrebné predlo¾i» doklady potvrdzujúce, ¾e poèas posledných 5 rokov od získania certifikátu alebo predå¾enia platnosti osvedèenia vykonal významný poèet hodín psychoterapie. Je tie¾ u¾itoèné zveèni» skutoènos», ¾e na 5 rokov existovali v dohµade. Musíte neustále chodi» na tréningy a hovori». Preto je to povolanie, ktoré vy¾aduje neustále zameranie sa na názor a koncentráciu.