Poeitaeove programy su chranene

Ka¾dá re¹taurácia musí svojim u¾ívateµom poskytnú» najvy¹¹iu triedu slu¾ieb a ponúknu» im to, èo chcú. Samozrejme, ¾e bude rozumné ma» primeraný personál a vhodné vybavenie, najmä pre ka¾dé vybavenie kuchynskej linky v re¹taurácii.

Zariadenia zavedené v gastronómii musia samozrejme spåòa» príslu¹né po¾iadavky, predov¹etkým hygienické po¾iadavky, v tom zmysle, ¾e by mali ma» dobrý certifikát pre kontakt s potravinami. Zariadenia by mali by» vyrobené z krásnej hodnoty materiálov, ako sú nehrdzavejúca oceµ alebo nové výrobky, z ktorých sa èasti nedostanú do potravín.

Re¹taurácia bude dobrým zariadením rôznych typov, ako napríklad mlynèek na mäso, tzn. vlk, buï ten krájaè. Náhodou mô¾e by» krájaè 612p ideálny na uzemnenie v re¹tauráciách. Tento krájaè je univerzálne zariadenie urèené pre rôzne druhy potravín - od studeného mäsa a¾ po zeleninu. To tie¾ umo¾òuje rezanie v celej rade hrubých plátkov. Prídavný tlakový prvok sa zmení na krájanie aj hrotov, bez obáv o zranenia prstov pri rezaní.

Krájaè, ako aj druhé zariadenie musia poskytova» pohodlie a efektívnu prácu. Zariadenia, ktoré sú u¾itoèné v stravovacích zariadeniach, najmä ako krájaè, by mali ma» dobrú ochranu aj vtedy, keï sú ako dôkaz ochrany pred náhodným zapnutím. Tým sa potvrdí bezpeènos» µudí, ktorí ich pou¾ívajú. Je obzvlá¹» dôle¾ité, aby bolo mo¾né zariadenie rozobra» alebo by» v dobrom kontakte s jeho pracovnými stránkami - vïaka súèasnému bude veµmi rýchlo jes» a udr¾iava» ho v èistote. To je na druhej strane kolosálna voµba pre udr¾anie správnych hygienických podmienok.

Zariadenia, aj tie najvhodnej¹ie, chcú èas od èasu priebe¾ne obsluhova» a èasto aj opravy. Preto platí pre koncovky osvedèených výrobcov. Takíto výrobcovia by tie¾ nemali ma» prístup k ïal¹iemu príslu¹enstvu, ktoré zvy¹uje funkènos» zariadenia.