Pohlavny styk a zdravie

Sex má jednu z najväè¹ích a najpraktickej¹ích sfér µudského ¾ivota. Vzniká nielen s telesnou fascináciou, ale aj s veµkým pote¹ením. Pohlavie je úplným prostriedkom nápravy zranenia a zdrojom dobrého ¾ivota. Dokonale zafixujte vz»ah a zbli¾ujte partnerov. Èo robi», ak sa vyskytnú problémy vo va¹ej sexuálnej sfére?

Veda, ktorá je sexualitou, prichádza s pomocou. Toto pole sa pou¾íva v ¹irokej koncepcii µudskej sexuality. Predmetom záujmu sexuológov sú m.in. sexuálnych potrieb, súvisiacich porúch a dokonca ich nedostatku. Sexológia sa zaoberá sexuálnym ¾ivotom èloveka v mnohých oblastiach. Nie je obmedzená len na telesnos». Týka sa to aj psychiky, skúseností a emócií, ako aj vz»ahov s ostatnými zamestnancami a zvy¹kom sveta. Sexológia vyu¾íva v¹etky prvky spojené s µudskou sexualitou. Toto pole má okrem iného vedomosti antropológie, medicíny, psychológie alebo sociológie.

Ako by som mal ís» k sexuológovi? Lekári by mali ís» na µudí, ktorí nemajú sex. Problém, ktorý tomu bráni, mô¾e by» orgazmická chirurgia, predèasná ejakulácia alebo erektilná dysfunkcia, ako aj veµké detailné snímky. Na svadbu vïaka profesionálnej pomoci raz a nav¾dy zabudnete na intímne problémy.

Ná¹ sexuológ v Krakove je kvalifikovaný ¹pecialista, ktorý vyrie¹i akýkoµvek problém vo svetelnom poli µudskej sexuality. Vïaka mnohoroèným vedomostiam vás nielen¾e podstatne uvediete do sveta uspokojujúceho pohlavia, ako pomôc» pri rie¹ení problémov spojených s erekciou alebo orgazmom, radi», ako sa chráni» pred tehotenstvom a pohlavne prenosnými chorobami, a predov¹etkým vám umo¾ní prekona» hanbu a dokáza», aké dôle¾ité je veµký sexuálny ¾ivot.