Pokladnica s hmotnos ou

Lekárne sú podniky, ktoré majú by» posúdené u daòového úradu samozrejme rovnakým spôsobom ako akákoµvek iná obchodná spoloènos». V klubu súèasnosti by ka¾dá lekáreò mala by» pokladòa. Dnes v¹ak existujú finanèné pokladnice, ktoré sa nachádzajú v silách relikvií dospelých. Veµké obchody a obchody susediace so sie»ou zvyèajne vyu¾ívajú elektronické zariadenia na zaznamenávanie predaja.

Pokiaµ ide o technológiu a popularitu, toto rie¹enie je veµmi veµké. V¹etky údaje sa zadávajú do poèítaèa, predaj sa uskutoèòuje pomocou ¹peciálneho poèítaèového programu a úètenky sa vytlaèia pomocou tlaèiarne pripojenej k poèítaèu.

Fnnet fi¹kálne tlaèiarne pracujú na rovnakom princípe ako fi¹kálna pokladòa. Tie¾ vytlaèí potvrdenia po získaní súhlasu od tela poèítaèa. Tlaèiareò je naplánovaná tak, aby tam bola pokladnica - vytlaèí papierové doklady s podobnými parametrami na ¹peciálnom papieri, rovnako ako tie, ktoré musia na úètenke existova», samozrejme rovnako ako v prípade, keï je pokladòa umiestnená v tlaèiarni v pokladnici ,

Lekárne sú moderné podniky, ktoré sa s èasom pohybujú. V súèasnej dobe je »a¾ké u¾ vyskytujú v be¾ných lekáròach pokladní a lieky, ktoré sú nalepené na etiketách cien, ktoré bude povinné nakleja³o pou¾itím etiketovacie rôzne pre ka¾dý výrobok. Dnes nie je potrebné èíta» cenu z takejto znaèky a zapisova» ju do pokladne - je tie¾ »a¾ké urobi» chyby. Preto sa pou¾íva vhodnej¹ia metóda, ktorou je skenovanie èiarového kódu z predtým vlo¾ených èlánkov do poèítaèového systému. V dôsledku toho mô¾eme prehµada» poèítaè pre pripojenie tlaèiarne fi¹kálne, ktorý bude povinný zdalo príjmov v ¹truktúre nezmenený po mnoho rokov, a zároveò zaznamenáva predaja budú odovzdané k vytvoreniu veµa veµa prístupný, múdry a vytvára menej chýb. Fiskálne tlaèiarne je mo¾né získa» dnes v predajniach predajných zariadení, a to aj v typických obchodoch s registraènými pokladòami. Dopusti», aby nákup fi¹kálnu tlaèiareò musí oznámi» daòovému úradu oficiálnym tlaèe identické s registráciou pokladnice.