Pokladoa elzab mini

Ka¾dé men¹ie alebo viac hrdé stravovacie zariadenie chce, aby slu¾ba bola efektívna a príjemcovia sú spokojní. Hostia, ktorí nav¹tevujú oblas», potrebujú nielen dobre jes», ale aj profesionálne a rýchlo. Re¹taurátori sú èoraz èastej¹ie odhodlaní vymeni» finanènú in¹titúciu za poèítaèovú miestnos» s profesionálnym programom pre stravovanie, ktorý dokonale zjednodu¹uje obsluhu priestorov.

Pos systémy sú gastronomický softvér, ktorý spåòa tú¾by re¹taurácie, baru, pizzerie, majiteµov rýchleho obèerstvenia, kaviarní a iných in¹titúcií s podobným profilom. Spôsobuje prirodzený spôsob predaja a èo je dôle¾ité, nevy¾aduje ¹peciálne ¹kolenie zamestnancov, preto¾e jeho slu¾ba je podobná fi¹kálnej mene s aktuálnou odpoveïou, ¾e v¹etky èinnosti sa robia na dotykovej obrazovke. Telo je neporovnateµne rýchlej¹ie, èo urèite uµahèuje èinnos» a umo¾òuje zabudnú» na zmenu papiera, ku ktorému by do¹lo v takmer oèakávanom èase alebo kóde pre pokrmy, èo je èasto »a¾ké najmä pre nové typy.POS systémy v jasnej a µahkej úprave vám umo¾nia vybra» si jedlá objednané klientom a ponecha» otvorený úèet na dobu neurèitú, ak chcete vybra» nieèo viac. Priehµadná reklama na obrazovke o priradení èa¹níka k urèitej tabuµke a tie¾ informácie o podrobnostiach objednávky poskytuje jednoduchú starostlivos» o prácu priestorov a v prípade znaèného mno¾stva putov sa nechystá chyba. Vïaka mo¾nosti súhlasu s druhými zariadeniami pou¾ívanými v re¹taurácii vrátane tlaèiarní, elektrických váh a platobných terminálov vám umo¾òuje rýchlo a presne odosla» akciu.Pos systémy sú gastronomický softvér vyrobený s problémom re¹taurátorov, ktorý sa sna¾í zvý¹i» tr¾by, a tým zvý¹i» zisky a zní¾i» prevádzkové náklady. Investícia do takejto kamery je dlhodobou investíciou, preto¾e je jej mo¾né zvý¹i» poèet potrieb zariadenia. Je v¹ak známe, ¾e men¹ia re¹taurácia má odli¹né po¾iadavky, ako napríklad re»azec veµkých re¹taurácií. A to, èo je mimoriadne dôle¾ité, umo¾òuje jedinú záruku plnej kontroly nad ka¾dým pracovným trhom. A v¹etka kontrola je ¹»astie zákazníka, ktorý sa s rados»ou vráti tu.