Pokladoa pre poeitae

®eleznice v uznesení o DPH, ktoré sa zaèalo v januári 2015, zaviedli potrebu realizova» vyrovnanie s pou¾itím registraèných pokladníc medzi novými skupinami podnikateµov. A hoci niektorí podnikatelia stále odstúpili od povinnosti vydáva» potvrdenky, in¹titúcie, ktoré predávajú na¹e slu¾by jednému klientovi, sú povinné vyrovna» prácu s pou¾itím registraèných pokladníc.

Kto musí ma» registraènú pokladòu?Pokladne sú potrebné v spoloènostiach, ktoré posielajú energiu fyzickým ¾enám (B2C. Spoloènosti, ktorých roèné nákupy nepresahujú 20 000 PLN netto, nemajú povinnos» vydáva» daòové príjmy. Zo série, ak podnikateµ zaène v priebehu zdaòovacieho obdobia energiu, vzniká povinnos» ma» registraènú pokladnicu, keï obrat presiahne 20 000 PLN. Stále existuje zoznam èinností, ktoré nepodliehajú potrebe vydáva» potvrdenky vytlaèené v pokladnici.

Pomoc a povinnosti súvisiace s vlastníctvom registraèných pokladníc.Skôr ako podnikateµ zaène zarába» peniaze z registraènej pokladnice, musí túto skutoènos» oznámi» príslu¹nému daòovému úradu spolu s adresou, na ktorej sa bude pokladnica pou¾íva». Spolu s týmito dokladmi musíte predlo¾i» originálny doklad o kúpe registraènej pokladnice a certifikát potvrdzujúci, ¾e kúpená pokladnica spåòa technické a efektívne po¾iadavky - opísané v uznesení o DPH. Formálne po¾iadavky, ktoré musia by» splnené pred pou¾itím pokladnice, súvisia aj s úµavou, ktorú mo¾no získa» pri kúpe pokladnice. Úµava súvisiaca s nákupom pokladnice dosahuje a¾ 90% kúpnej ceny registraènej pokladnice, nie v¹ak viac ako 700 PLN. Pokladník musí tie¾ pamäta» na jeho dokonalý servis v autorizovaných bodoch, prièom servis pokladnice nemô¾e trva» menej ako ka¾dých 25 mesiacov. Predå¾enie tejto úrovne mô¾e vies» k potrebe vrátenia zµavy pri kúpe pokladnice.

Pokladnica znamená viac ako vydávanie originálnych potvrdení odberateµom a uchovávanie kópií potvrdení po dobu 2 rokov na konci úètovného roka, v ktorom boli rozdelené. U¾ívateµ pokladnice musí tie¾ tlaèi» periodické reporty - denné, tý¾denné a mesaèné - vytvorené registraènou pokladnicou.