Pokladoa v ordinacii lekarov

Dnes mnohí Poliaci pracujú v zahranièí, tak¾e potrebujem dokumenty prelo¾ené do angliètiny. Mnohí z ich vlastných spoloèností pracujúcich v medzinárodnom prostredí tie¾ chcú, aby uchádzaèi o zamestnanie preukázali svoj ¾ivotopis v cudzom ¹týle, najmä v angliètine. V Poµsku je sotva ktokoµvek, kto je ochotný èíta», profesionálne prelo¾ené náborové dokumenty. Preto je dôle¾ité zveri» preklad ¾ivotopisu ¹pecialistovi.

Hlavne v Poµsku ¾ivotopis alebo sprievodný list písanie sami, my sme len zriedka vedomí ¹pecializova» v oblasti µudských zdrojov. & Nbsp; Av¹ak, èasto posledná chyba, ktorá nás vedie k potenciálnym stratám pracovných miest. Hoci Hovorí anglicky poèas komunikatívna, nie zaoberáme ¹peciálnym, ¹pecializovanú slovnú zásobu, ktorá sa èasto objavuje v textoch náboru. Aj keï sa nám zdá, ¾e sme sa dobre písa», vety, ktoré pou¾ívame pre rodeného hovorcu znie» zle, umelé, okam¾ite preru¹í na prvý pohµad zle prelo¾ený text, ako osoba, na ktorom be¾í jazyk od narodenia nikdy by v skutoènosti povedal. K tomu je potrebné ma» dobré jazykové syntaxe, gramatiku a ¹týl to.Je veµmi dôle¾ité splni» úroveò jazykovej zdatnosti, èo umo¾òuje bezplatné písanie perfektného ¾ivotopisu v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e texty, ktoré prijali v anglickom jazyku, sú v¹etky preklepy, pravopisné chyby, gramatické chyby, prenos poµských ¹truktúr viet do tlaèe. Samozrejme, pre Poliaka bude takýto ¾ivotopis jednoduchý, preto¾e si myslí, rovnako ako my v poµ¹tine, ale mô¾e spôsobi» problémy rodnému Anglièanovi. To je dôvod, preèo sa na¹a práca v bezvedomiacom procese v procese prijímania zamestnancov zhor¹uje a niekedy dokonca rozhoduje o na¹om zlyhaní.Konkrétne nedostatky príèinou rozpaky v ¾ivotopise, ak ste zadali jazykovej skupiny postupovala uèí angliètinu. Polovica z chudoby, ak je v danej pozícii znalos» cudzieho jazyka nebude by» u¾itoèné pre nás v priemernom práce. Hor¹ie je, ak existuje nápoj z kµúèových po¾iadaviek na získanie dát na mieste, nieèo, èo sa zemným knihe bude trva» na dennej báze. Potom medzery v ¾ivotopise bude diskvalifikujúce. Potom by ste mali investova» do odborného prekladu vá¹ho ¾ivotopisu.

zdroj: