Povinnos pracova v anglietine

Poµská schopnos» zahàòa iba dobré a technologicky vyspelé zariadenia, vrátane vysávaèov atex alebo centrálnych priemyselných vysávaèov vyrobených v súlade so smernicou atex. Na prvom mieste je zabezpeèenie bezpeènosti pri práci, ochrana knihy a ergonómia slu¾by. Najvy¹¹ia úèinnos» nasávania a filtrácie sa dosiahla vïaka pou¾itiu vynikajúcich tried komponentov, technicky sa zlep¹ila kon¹trukcia a nepretr¾itý pokrok ako techniky: filtrácia, vákuum a èistenie filtra.

Vo svojom ¹irokom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj profesionálne a mimoriadne bohaté stroje na triesky a kvapaliny, ako aj agregáty typu S, ktoré sú kombináciou priemyselných vysávaèov a vákuových dopravníkov.

Odsávanie prachu, vysávanie, vákuové èistenie a vákuový transport pomocou odsávacích agregátov od 3 do 300 kW, s filtraènou metódou v¹etkých tvarov a µudských zákazníkov prvkov, ktoré rozdeµujú prach.

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty cez zabudované vysávacie zariadenia a organizujú spotrebu v rôznych nádr¾iach alebo dopravných zariadeniach. Sériovo vytvorené skutoènosti sú spojené s jednotlivými zále¾itos»ami.

Sme priekopníkom v oblasti inovatívnych mobilných sacích jednotiek. Tieto agregáty sú namontované na prívesoch alebo nákladných vozidlách a sú optimálnym nástrojom na vykonávanie èinností pre podniky poskytujúce upratovacie slu¾by pre výrobné závody. Tieto jedlá sa berú pri nasávaní vo väè¹ích dávkach suchého výrobku z dlhých priestorov. Boli postavené podµa ADR s ochranou proti explózii podµa ATEX.

Te¹íme sa na navrhovanie, vývoj, montá¾ne náradie a odprá¹enie. Stroje produkujú zberného systému prachu, zostavy, zariadenia a stavby vo v¹etkých priemyselných odvetviach. Navrhujeme a písa» zariadení pre výbu¹ných prachov.