Pracovisko kooa

Jedným z najdôle¾itej¹ích aspektov bezpeènosti v sektore je záruka µudského ¾ivota.Je známe, ¾e jednoduché chyby vedú k najdôle¾itej¹ím dávkam udalostí aj v budove - keï je v pozícii. Preto na veµkej hranici na¹e - zdanlivo malé a malé - chyby spôsobujú, ¾e sa nám to stalo.

Je mo¾né vyhnú» sa týmto udalostiam?Samozrejme, za predpokladu, ¾e pracovisko je dobre pripravené, a to aj za tých najpresvedèivej¹ích okolností. Tak¾e v dennej lekárni, potrebujete nájs» náplas» a elastický obväz, tak¾e v pozadí zamestnania musíme ma» prístup k najdôle¾itej¹ím zdrojom pomoci.Takýto nápoj má pravdepodobne hasiaci prístroj alebo po¾iarnu pokrývku - prvú líniu po¾iaru, ktorá obsahuje nezvratné po¹kodenie a priamu hrozbu pre èinnos» alebo zdravie. Ak existujú výbu¹né zóny alebo zvý¹ené riziko po¾iaru v pracovnom prostredí - povedzte mi názor, ¾e by som mal v¾dy dosta» hasiaci prístroj v prostredí správneho objemu a umenie zastavi» nebezpeèenstvo.

Je isté, ¾e sa nemô¾ete vyhnú» istým veciam a spozna» sa sami - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina vzorcov a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy cenný majetok, a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancie alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vo svetle zákona je to, ¾e mu¾i sú najvy¹¹ou cenou a ¾iadna suma peòazí alebo cena polo¾ky, stojí za stratu ¾ivota alebo vá¾ne po¹kodenie zdravia. Tak¾e sa sna¾íme vyhnú» riziku alebo s ním zaobchádza» sama - ale bez toho, aby ste sa ohrozili!