Prava obchodnych spoloenosti

Významné rozdiely v právnych predpisoch týkajúcich sa bezpeènosti v Európskej únii, najmä v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu, vyústili do harmonizácie vytvorením príslu¹nej smernice. Smernica ATEX bola preto vytvorená v oblasti zón, ktoré sú priamo vystavené explózii.

Názov tohto právneho materiálu sa pova¾uje za francúzsky, èo je presne atmosféraExplosible. Hlavnou úlohou tohto pravidla bolo minimalizova» riziko výbuchu metánu alebo uhoµného prachu v blízkosti ohrozených osôb. V pohybe s týmto dokumentom je dokument ¹iroko prená¹aný na ochranné organizmy, ako aj nástroje, ktoré sú rie¹ené v potenciálne výbu¹nej atmosfére. Reè tu a o elektrické zariadenia.Nebezpeèenstvo výbuchu v uvedených priestoroch mô¾e podµa právnych predpisov smernice ATEX pochádza» zo skladovania, výroby a pou¾ívania látok, ktoré mô¾u spôsobi» predpokladanú explóziu produktu spojov so vzduchom alebo inou látkou. V smere týchto báz mo¾no spomenú» predov¹etkým horµavé kvapaliny, ako aj ich výpary, ako sú alkoholy, étery a benzíny. Okrem toho mô¾ete zahrnú» horµavé plyny ako bután, propán, acetylén. Ïal¹ím obsahom sú prach a vlákna, ako napríklad cínový prach, hliníkový prach, drevný prach a uhoµný prach.Nie je v¹ak mo¾né opísa» v¹etko, èo sa v tomto dokumente získa. Preto by sa pri skúmaní tohto normatívneho zákona vo v¹eobecnosti malo uvies», ¾e ide o v¹eobecné podmienky a potreby v organizmoch a nástrojoch, ktoré sa nachádzajú vo výbu¹ných povrchoch. Podrobné pokyny v¹ak mo¾no nájs» v iných materiáloch. Treba pripomenú», ¾e nové materiály regulujúce rozsah výbu¹ných zón s metánom alebo uhoµným prachom sa nemô¾u lí¹i» v ¾iadnom meradle s pravidlom ATEX.Treba tie¾ pamäta» na to, ¾e ka¾dé zariadenie obsluhované v blízkosti ohrozených zariadení musí by» primerane oznaèené znaèkou CE, èo znamená, ¾e zariadenie muselo podstúpi» postup posudzovania zhody, ktorý vykonala notifikovaná spoloènos».

EcoSlim

Nová smernica o rie¹ení (preto¾e sa tak nazýva smernica ATEX v prípade nesúladu pomôcok v oblasti výbu¹nín naznaèuje, ¾e èlenský ¹tát mô¾e podniknú» kroky na stiahnutie takýchto zariadení.