Pravneho jazyka a pravneho jazyka

Právne preklady si z prekladateµského textu vy¾adujú nielen veµmi úèinnú znalos» jazyka, ale predov¹etkým v umení a predov¹etkým pochopenie právnej terminológie a charakteristík tejto jazykovej rozmanitosti. Prekladateµ, ktorý spôsobuje tento model prekladu, si musí pamäta» o ka¾dom okamihu, ka¾dej èiarke, preto¾e pri preklade dokumentu sa mô¾e ukáza», ¾e je obzvlá¹» dôle¾itý pre význam celého obsahu. Vec nie je jednoduchá.

Právne preklady musia by» charakterizované vysokou znalos»ou èistého listu a celej terminológie. Tam je potom niekoµko, preto¾e len dobré pochopenie obsahu mô¾e by» tie¾ dané správne vykonané preklady. Výsledkom je niekedy aj ïal¹ie »a¾kosti. Berúc do úvahy, ¾e v preklade musí by» dodr¾aná prísna, dokonca dokonalá, presnos» prekladu, prekladateµ nemusí by» veµa µudí, aby na¹iel správne slovo, ktoré skutoène poskytne obsah prelo¾eného textu. Navy¹e, v pracovnej sezóne si prekladateµ musí myslie» dodatoène, ¾e je obzvlá¹» presný, aj keï ide o v¹etky drobné èiarky - preto¾e mnohokrát zmena jeho miesta alebo v¹etkého, èo ho ignoruje, mô¾e znamena» veµkú zmenu v zmysle dokumentu.

Právne preklady sú preto èasovo nároèné. Zaväzujú prekladateµa, aby im poskytol nespoèetné mno¾stvo èasu, najmä aby sa sna¾ili zachova» dobré zásady a kvalitu. Nemô¾ete v¹ak zabudnú» viac na najdôle¾itej¹iu vec, tj na jazykovú vrstvu. Text prekladu musí by» vo vhodnej forme a musí dodr¾iava» v¹etky jazykové normy. Je to veµmi »a¾ké v úspechu jazyka práva, ktorý mô¾e èasto poru¹ova» pravidlá dokonca aj natívnej gramatiky. Keï¾e je teda potrebné vykonáva» právne preklady a zároveò sa sna¾i» sprostredkova» zmysel pôvodného práva, prièom sa treba stara» o jazykové a ¹tylistické hodnoty, ale niekedy aj o jazyk originálu.

Právne preklady sú preto dos» komplikovanou zále¾itos»ou, o to dôle¾itej¹ie je poskytnú» jej správnu prekladateµskú kanceláriu, ktorá sa òou bude zaobera» profesionálnym a precíznym spôsobom. Vïaka tomu vyu¾ijeme záruku a istotu, ¾e ka¾dý právny preklad, ktorý si mô¾eme objedna», bude vytvorený efektívne aj s vyu¾itím v¹etkých pravidiel, ktoré musia by» zachované pri právnych prekladoch v populárnej spoloènosti.