Predajca z kancelarie

Vz»ah medzi týmito dvoma typmi je schopnos» kompromisu, èo spôsobuje výmenu oboch èastí. Preto by sme sa mali navzájom veµa rozpráva», a nemali by sme ís» do viacdòového ticha, ktoré pre vz»ah nepriná¹a niè dobré a dokonca vzbudzuje vzájomné podozrenie. Problém je problém, ale je to ná¹ ka¾dodenný ¾ivot. Mie¹ame sa aj pre malé veci a treba ich napravi». Terapia pre páry je slu¹ným rie¹ením, ktoré vám umo¾òuje urèi» príèinu spojenia v kontakte.Pri ka¾dom stretnutí so ¹pecialistom sú prezentované situácie vybrané z jeho biografie, ktoré vyvolávajú zlé spomienky, µutujú partnera, hnev, sklamanie. Håbková analýza lásky a vzájomného správania partnerov im pomô¾e pochopi» príèiny ich reakcií, ktoré v¾dy vedú k emocionálnemu vys»ahovaniu dvoch µudí.

Keï narazíme do pohybu s inou osobou, musíme ju èaka» a naplánova» svoje vlastné návyky a správanie. Niekedy sa zni¾uje, ¾e ¾ijeme spoloène, vidíme kolíziu dvoch základných svetov, kde, ako sme boli vychovaní a èo sme vyniesli zo súdu, nezodpovedá druhej polovici. Preto je vhodné dohodnú» sa na tom, ako premý¹µame o spoloènom ¾ivote vrátane rozdelenia zodpovednosti. Existuje tie¾ ïal¹ia cesta, ako hovori» o tom, èo nemô¾eme akceptova» napriek úprimným zámerom. Terapeutci nás urèite èasto informujú, ¾e pou¾ívanie jedného slova v domácich rozhovoroch nie je potrebné.

Detoxic

Vety, ktoré majú vyvola» partnera, urá¾a» jeho rodinu, porovnáva» a urèova», ktoré ho negatívne ovplyvòujú, ale nie jeho správanie. Láska nechodí zo dòa na deò, ale èasto si neuvedomujeme, ¾e problém je len a len v chybnej komunikácii, ktorá je príli¹ málo alebo nezahàòa niè. Vz»ah mô¾e by» tvrdá práca, najmä keï jeden z priateµov nevidí problém, ktorý je dôvodom frustrácie a nespokojnosti s blízkym. Spoloèná terapia je skvelý nápad, ak máte v pláne da» si príle¾itos» znovu rozkvitnú» svoju lásku.