Preklad galway dievea

Farmaceutický prekladateµ je mimoriadne nároèná práca, ktorá si vy¾aduje veµký prístup k úzkej profesii, vysokej starostlivosti a neustálemu rozvoju slovnej zásoby. Ak sme farmaceutická spoloènos», farmaceutický prekladateµ bude pre nás urèite u¾itoèný, dokonca aj preklady vysvetlení liekov dovezených zo zahranièia alebo na vysvetlenie výsledkov nového výskumu.

Okrem toho, ak sme obrovský farmaceutický koncert, máme zamestnancov rôznych národností, a nie v¹etci hovoria jedným a tým istým jazykom, a to, èo ide dovnútra, výsledky vlastných skúseností a výsledky práce opisujú v ¹týle, v ktorom vedú. A tu prichádza farmaceutický prekladateµ! A to je jediný dôvod, preèo by mala by» ¾ena, ktorá má skúsenosti s týmto povolaním, ale nie ako zaèínajúci ¹tudent, hneï po ukonèení ¹túdia, bez akejkoµvek odbornej praxe. Oh, nie! Farmaceutická prekladateµka je vlastne zodpovednou prácou (ak prekladá napríklad výskum problému nového lieku, mô¾e chcie» alebo vstúpi na trh, tak¾e potrebuje správnu a èo je dôle¾itej¹ia zodpovednú osobu, ktorá mô¾e túto profesiu poskytnú» ktoré spôsobuje. Bez nadsadenia mo¾no poveda», ¾e osoba, ktorá je farmaceutickým prekladateµom, závisí od pre¾itia spoloènosti, preto¾e ak tam sú cudzinci, komunikaèný kurz musí by» pravidelný a veselý. Akékoµvek ome¹kania sú neodporúèané, preto¾e potom pravdepodobne znamená zní¾enie potenciálnych ziskov!Ak teda zamestnávame mu¾a, ktorý pre nás bude pracova» ako farmaceutický prekladateµ, povedieme to isté s na¹ou hlavou, neèerpajme finanèné prostriedky na nábor a èoskoro na jeho spokojnos». Preto musíme umo¾ni» farmaceutickému prekladateµovi, aby bol v in¹titúcii veµmi dôle¾itou osobou, èo pravdepodobne vy¾aduje aj vysoké ceny. To, ¾e vám to potom dovolíme, súhlasíme s tým súèasným, urobíme primerané finanèné prostriedky, pravdepodobne budeme nájs» dobrého èloveka, ktorý bude vies» profesiu "farmaceutického prekladateµa" a so súèasnou spoluprácou budeme spokojní.