Prekladateu na veutrhu

Práca prekladateµa je veµmi dôle¾itá a nikdy nezodpovedná práca, preto¾e prekladateµ sa musí vráti» medzi dvoma predmetmi, èo znamená význam nápoja od nich v ¹týle druhého. To, èo sa deje vo vnútri, musí tak urobi», aby sa neopakovalo slovo, èo bolo povedané, ale skôr aby sa vyjadril význam, obsah, podstata vyhlásenia, a ten je oveµa väè¹í. Taký prekladateµ má dobré miesto v komunikácii av porozumení, ako aj v ich poruchách.

Nápoje z prekladateµských metód sú konsekutívne tlmoèenie. Aký druh prekladov je príli¹ veµa a èo poèítajú s na¹imi vlastnos»ami? No, poèas reèi jedného z hláv prekladateµ poèúva urèitú stranu tohto vyhlásenia. Potom mô¾e robi» poznámky a mô¾e ma» len to, èo chce hovori». Ak urobí jednu èas» svojich poznámok, úlohou prekladateµa je posla» jej my¹lienku a princíp. Samozrejme, ako u¾ bolo spomenuté, nemusí to by» presné opakovanie. Preto musí by» pravdepodobne úèelom zmyslu, princípu a významu výrazu. Po opakovaní si reproduktor zachováva svoju pozornos» a opä» ho rozdeµuje na urèené mno¾stvá. A samozrejme v¹etko prebieha systematicky, a¾ kým sa nehovorí odpoveï alebo odpoveï partnera, ktorý vedie aj v blízkom jazyku, a jeho reè je komentovaná a kopírovaná dôle¾itej osobe.

Tento typ prekladu vytvára priame znaky a hodnoty. Funkcia je urèite, ¾e sa vyvíja pravidelne. Fragmenty výrazu, teraz v¹ak tieto prvky mô¾u rozbi» trochu koncentrácie a sústredi» sa na pozornos». Prekladom èasti èlánku mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo jednoducho vyradi» z behu. Ka¾dý sa mô¾e nauèi» v¹etko a komunikácia je zachovaná.