Preventivne vy etrenia rakoviny hrtana

Základné preventívne analytické testy by sa mali vykonáva» raz roène bez ohµadu na vek. Rozpoznávajú ich morfológiu a krvný test. Stojí za to a preskúma» hladinu cholesterolu v prírode a cukru. Tieto testy spôsobujú veµa vedomostí o zdravotnom stave a umo¾òujú odhalenie chorôb v poèiatoènom ¹tádiu. Mal by sa robi» pravidelne, bez ohµadu na zdravotný stav a celkový stav tela.Relevantné znalosti o analytickom výskumeVýskum musí prís» na laèný ¾alúdok. Na posledný deò budete ma» na veèeru najneskôr do 18. tuku a príli¹ neskoro na jedlo doplòujúcej cholesterolu a glukózy v krvi. Morfológia biochemického rozboru krvi. Plody je známkou toho, ¾e krv je zdravá a alebo v tele neunaví zápal (zmieòuje tento ukazovateµ OB.Testovanie cukru

Testovanie hladiny cukru (glukózy v prírode je charakterizované poslednou vzorkou, ktorá sa robí v morfológii. Správny výsledok sa zastaví na stupnici 70-00 mg / dl.Na konci veku 40 rokov sa pravidelne vykonáva pravidelný lipidogram. Z toho sa mô¾ete dozvedie» o svetovej hladine cholesterolu v prírode, tie¾ o HDL a LDL, t. J. ©»astný a slabý cholesterol. Je to len LDL (zlý cholesterol je najtmav¹í a hrozí nástup aterosklerózy. Lipidogram tie¾ informuje o hladine triglyceridov, t. J. Tukov, ktoré sú veµmi dôle¾ité pre cirkuláciu organizmu zamestnanca (na hranici je obsah pod 150 mg / dl.Test moèu

Dr ExtendaDr Extenda - Nehanbite sa svojho penisu! Vyu¾ite Dr Extenda a zabudnite na komplexy!

Ka¾dý rok stojí za to skontrolova» a moèi», èo vám umo¾ní skontrolova» oblièky a v¹etko v moèovej sústave. Je potrebné, aby mali röntgenové (röntgenové pµúca v zmysle detekcie mo¾nej tuberkulózy, ktorá stále pretrváva veµmi nebezpeèné. Ultrazvuk bru¹nej dutiny je kµúèom, ktorý umo¾òuje okrem iného posúdi», stav peèene, ¾alúdka, ¾lèníka, moèového mechúra, duodena a pankreasu.