Prieskum vyvoja spoloenosti

Sme zvlá¹tne, ¾e vývoj na¹ej spoloènosti závisí od splnenia oboch v¹etci u¾ívatelia »a¾i» priamo zo svojich slu¾ieb, a to in¹talaènej jednotky, ¹pecializovaných obchodov, stavebníctvo a investori, ktorí sú koneènými príjemcami.

Sme presvedèení, ¾e roz¹írenie obchodnej ponuky, skrátenie dodacích lehôt, zvy¹ovanie kvalifikácie zamestnancov a neustále zlep¹ovanie úrovne slu¾ieb zákazníkom a hodnota dodaných zariadení zaruèuje dosiahnutie zamý¹µaného úèelu.

Sme odhodlaní vyvinú» maximálne úsilie, aby na¹i u¾ívatelia boli plne spokojní a presvedèení o praktickej hodnote a znaèkách zariadení, ktoré ponúkame.

Ventilátor oznaèený slovom "výbuchotesný" je obdå¾nikový nástroj odolný proti výbuchu, navrhnutý tak, aby bol èitateµný v oblastiach ohrozených výbuchom, vhodných na montá¾ vo v¹etkých polohách v obdå¾nikových ventilaèných kanáloch. Vyrobené z pozinkovanej oceµovej dosky a vybavené kontrolnou klapkou, umo¾òujú vstup do motora a rotora bez nutnosti odobratia ventilaèného potrubia.

Radiálne ventilátory sú vykonávané spoloène s medzinárodnou normou ISO 9001. upravené na pou¾itie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu mimo a banské vykopávok. Ventilátory majú rotory vyrobené z hliníkových zliatin alebo obe¾ných kolies z oceµového plechu, samoèistiace, prá¹kovo lakované. Nemá zmysel pre kategóriu, obe¾né kolesá sú vyvá¾ené v súlade s normou ISO 1940-1. Kryt mô¾e by» zváraný oceµový plech, prá¹kovo pokrytý èiernym. Kryt má kontrolný a drená¾ny otvor. Kon¹trukcia má detaily z mosadze, ktoré zni¾ujú riziko iskrenia. Na po¾iadanie sú navrhnuté rotory a puzdrá z pozinkovanej, pozinkovanej alebo nerezovej ocele.

Stre¹né ventilátory sa pou¾ívajú na verejnú a ekonomickú ventiláciu v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu. Stroje majú priamy pohon, rotor s lopatkami, ktoré sú naklonené dozadu, z pozinkovanej ocele s hliníkovým nábojom. Ventilátory boli vybavené trojfázovým motorom, ktorý je prispôsobený na veci v oblastiach ohrozených výbuchom