Prives na prepravu bicyklov

In vitro fertilizácia je stratégiou na podporu reprodukcie a symptomatickej lieèby neplodnosti. ART (asistované reprodukèné technológie alebo asistovaná reprodukcia má niekoµko rôznych spôsobov lieèby, ktoré sa vykonávajú na bunkovej doske. Prispôsobuje sa jedlu v období, preto¾e iné lieèby zlyhali.

Výskumníci definujú IVF oplodnenie in vitro (in vitro fertilizácia. Toto je latinské obdobie. Výskum sa poèíta na dvoch typoch. In vivo ide o udalosti, ktoré sa odohrávajú v laboratórnom prostredí vnútri ¾ivého organizmu. In vitro je to pocit mimo ¾ivého organizmu ("na skle".In vitro fertilizácia zahàòa oplodnenie vajeènej bunky mimo ¾enského tela. Tento plán komunikuje svoje hormóny, ktoré vedú proces ovulácie, a potom získavajú vajeèné bunky a spájajú ich so spermiami (mu¾ské reprodukèné bunky. Tento proces sa vykonáva v laboratórnych podmienkach. V èase, keï sa oplodnená bunka otvorí na rozdelenie, sa embryo transportuje do ¾enského systému tak, aby ho bolo mo¾né získa» na jeho zavedenie (implantáciu do maternice. Ak sa to podarí - otehotnie to, èo u¾ vedie veµmi prirodzene.Pri IVF-ET ceste (klasickej dochádza k spontánnemu oplodneniu na samostatnej panvici pre vajíèka a spermie (50-100 tisíc. Vz»ahujú sa na seba v 24-hodinovom systéme, ktorý poskytuje niekoµko embryí. V modernom dizajne sú stavané podmienky vhodné pre tých, ktorí sú vo vnútri µudského tela. Táto metóda je veµmi krásna a invazívna.Ktoré indikácie sú urèené na oplodnenie in vitro? Táto technológia bola pôvodne urèená pre ¾eny s po¹kodenými vajcovodmi. Teraz sú tieto po¾iadavky vysoko a tie¾ úzko súvisia s mu¾ským faktorom. In vitro fertilizácia sa zvyèajne vyjadruje v ¹tyroch stupòoch. Potom nasleduje hormonálna stimulácia vajeèníkov (v produkcii väè¹ieho mno¾stva vajíèok, zber silných a ¾enských reprodukèných buniek, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantácia ¹tartu do tela matky.