Program pre komarcharske spoloenosti

Program comarch erp xl, predtým nazývaný CDN XL. Tento dátový softvér je urèený aj pre stredne veµké a bohaté spoloènosti, ktoré ovplyvòujú iné typy priemyselných odvetví: obchodné, výrobné a servisné.

Program comarch erp xl má rozsiahlu funkènos». Jeho dôle¾itou vlastnos»ou je, ¾e poskytuje plnú podporu a automatizáciu obchodných procesov. Poskytuje vám ¹ancu riadi» v¹etky obchodné procesy vznikajúce v kancelárii. Okrem toho má modulárnu ¹truktúru, aby sa v¹etci spotrebitelia mohli prispôsobi» jedineèným potrebám spoloènosti. Celé telo mô¾e pracova» online aj offline.Projekt bol u¾ niekoµko rokov najobvyklej¹ím ERP systémom. Viac ako 4000 podnikov má posledný softvér, prièom je spokojný. Táto metóda podporuje efektívnej¹ie vyu¾ívanie predajných kanálov. Vïaka tomu je oveµa efektívnej¹ie trávi» nielen logistiku, ale aj zdroje.Táto kombinovaná metóda je mimoriadne zlo¾itý nástroj vo verzii ERP. Jeho rozsah pokrýva v¹etky oblasti podnikateµskej èinnosti spoloènosti.Modul "Obchod a distribúcia" v tomto systéme ide na podporu implementácie procesov z úrovne obchodu a distribúcie. Spoloènos» pôsobí z predaja a nákupu stien.Modul "Výroba" je vybavený zariadeniami pre jednotkovú a sériovú výrobu. Má tie¾ dátové nástroje na diskrétnu a procesnú prácu. Podporuje projektové èinnosti a dodatoène jednoduché vychystávanie. Umo¾òuje definova» technológiu, urèi» výrobnú trasu, vytvori» plán práce a zavies» výrobný proces.Modul "Warehouse Management" vám dáva mo¾nos» kontrolova» zásoby a vydáva» objednávky skladu. Vïaka takému modulu mô¾ete efektívne eliminova» chyby.Modul "Servis a opravy" vám umo¾òuje zaregistrova» a stále vykonáva» servisné zákazky. Potom existuje zariadenie na výrobu procesov od servisného oddelenia.Modul "CRM" vám umo¾òuje získa» údaje o zákazníkoch. Vïaka tomu mô¾ete získa» predstavu o vlastných a potenciálnych kupujúcich. Poskytuje mo¾nos» spravova» prácu predajných a marketingových tímov.Program erp xl je tie¾ veµa rôznych mo¾ností, ktoré sa oplatí uèi» zo samostatnej èinnosti.