Program pre spravu zariadeni bluetooth

POS systém je gastronomický program pre prevádzku v¹etkých druhov stravovacích zariadení, ako sú re¹taurácie, krèmy, pizzérie, bary rýchleho obèerstvenia, hotelové re¹taurácie a podobne.

Pre mladé a nádherné miestaPOS je veµmi dobre kontrolovaná pri obsluhe malých priestorov a obtia¾nych gastronomických re»azcov. Toto je prvý nástroj, prispôsobený veciam na nezávislom poète POS pozícií. Program bude transparentne zdokonaµova» nadradenos» daných mana¾érskych úrovní a zabezpeèova» veµa právomocí nad ka¾dým segmentom èinnosti klubu. Softvér zvý¹i komfort slu¾ieb zákazníkom. Systém výrazne ovplyvní efektivitu zamestnancov v kuchyni aj v miestnosti, èo urýchli èas objednaných jedál. Podrobná analýza preferencií a dopytu medzi zákazníkmi uµahèí a plánuje chutné menu.

Súhlas s vlastnými zariadeniamiSoftvér POS catering mô¾e pracova» s mnohými nástrojmi a rozlo¾eniami, ktoré zlep¹ia ¾ivot ka¾dého domu. Vytváranie na ¹pecializovaných zariadeniach, ako sú: fi¹kálne tlaèiarne, systém kuchynského monitora a bezdrôtové pagingové systémy minimalizujú dobu prevádzky, ovplyvòujú krat¹iu striedavos» tabuµky, to znamená, zvy¹ujú zisky re¹taurácie.Hladký a transparentný spôsob pou¾ívania programov POS, umo¾òuje pohodlnú prácu, urýchµuje realizáciu jednotlivých úloh, minimalizuje trvanie ¹kolenia zamestnancov a ovplyvòuje sklon nákladov na implementáciu systému.

Hallu Forte3Hallu Forte3. Vyhoďte sa od halukov navždy

Pou¾ívanie prvku poskytuje:Komfort: intuitívne, pridáva» polo¾ky objednávok, súlad s hotovosti alebo finanèných tlaèiarne a èiarových kódov èitatelia, Priradenie skratky riad, instant messaging s hodnotami presahujúce právomoci písanie a vysporiadanie ¹peciálnych pokrmov, atïTransparentnos»: prístup k úètom, prípady a vyvá¾enie ka¾dej tabuµky, zoskupenie potravín, ako je zelenina, nápoje, alkohol, detailný pohµad na izbu, zoznam prídavných látok do potravín, poradie jedál, informácie o predå¾enej lehote stravovania atï.Rýchlos»: príprava a úprava objednávok, tlaè pouká¾ok v oblasti prípravy jedál, rýchla zmena objednávok, výber produktov veµkého výberu atï.V¹estrannos»: bezpeèné prihlásenie zamestnancov, kontrola peòa¾nej zásuvky, podpora rôznych platobných metód.